فایل های سیمنار ارشد مدیریت بازرگانی

فایل های سیمنار ارشد مدیریت بازرگانی

فایل های سیمنار ارشد مدیریت بازرگانی

فایل های سیمنار ارشد مدیریت بازرگانی
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
 
محتویات فایل موضوعات زیر 
نظام نرخ ارز شناور و قابل انعطاف
جهانی شدن بازارهای مالی
اقتصاد سیاسی تعرفه و تجارت
تهدید رونق (ظهور یورو و نوسانات نرخ ارز)
جنگ سرمایه
مکانیزم بیماری هلندی
آزاد سازی اقتصادی و تاثیر آن بر ایران
تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی
انفجار قرض ،ریاضت اقتصادی و مقاومت
Asia`s Winds of Change…

مدیریت

سیمنار مدیریت بازرگانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.