فایل ورد پیشینه تحقیق زنجیره تامین

فایل ورد پیشینه تحقیق زنجیره تامین

فایل ورد پیشینه تحقیق زنجیره تامین


  فایل ورد پیشینه تحقیق در زمینه­ ی کارایی تحلیل پوششی داده­ها در زنجیره تأمین همراه با منابع آخر فصل زنجیره تأمین شامل تمامی بخش­هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ­های مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش­ها می­توانند شامل تولید کننده، تأمین­ کننده، حمل و نقل ­کنندگان، انبارها، خرده فروشی­ها و مشتریان باشند. از مطالعات صورت گرفته میتوان به امین دوست و کتابی (۱۳۸۶) جعفری و فتحی الماس (۱۳۹۰) چن و یان (۲۰۱۱) توانا و همکاران (۲۰۱۶) اشاره کرد.     منابع ادبی باویل علیایی، ن. و ادبی باویل علیایی، ف. ۱۳۹۴. طراحی زنجیره تأمین با تولیدکنندگان کارا  با استفاده تحلیل پوششی داده­ها. در ” کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، ۲۶ خرداد ماه”. امین دوست، ع. و کتابی، س. ۱۳۸۶. ارزیابی و انتخاب تامین‏کنندگان در شبکه زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ­ ها ( DEA ). در” نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره تأمین و …

فایل ورد پیشینه تحقیق زنجیره تامین


  فایل ورد پیشینه تحقیق در زمینه­ ی کارایی تحلیل پوششی داده­ها در زنجیره تأمین همراه با منابع آخر فصل زنجیره تأمین شامل تمامی بخش­هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ­های مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش­ها می­توانند شامل تولید کننده، تأمین­ کننده، حمل و نقل ­کنندگان، انبارها، خرده فروشی­ها و مشتریان باشند. از مطالعات صورت گرفته میتوان به امین دوست و کتابی (۱۳۸۶) جعفری و فتحی الماس (۱۳۹۰) چن و یان (۲۰۱۱) توانا و همکاران (۲۰۱۶) اشاره کرد.     منابع ادبی باویل علیایی، ن. و ادبی باویل علیایی، ف. ۱۳۹۴. طراحی زنجیره تأمین با تولیدکنندگان کارا  با استفاده تحلیل پوششی داده­ها. در ” کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، ۲۶ خرداد ماه”. امین دوست، ع. و کتابی، س. ۱۳۸۶. ارزیابی و انتخاب تامین‏کنندگان در شبکه زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ­ ها ( DEA ). در” نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره تأمین و …

فایل ورد پیشینه تحقیق زنجیره تامین


  فایل ورد پیشینه تحقیق در زمینه­ ی کارایی تحلیل پوششی داده­ها در زنجیره تأمین همراه با منابع آخر فصل زنجیره تأمین شامل تمامی بخش­هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ­های مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش­ها می­توانند شامل تولید کننده، تأمین­ کننده، حمل و نقل ­کنندگان، انبارها، خرده فروشی­ها و مشتریان باشند. از مطالعات صورت گرفته میتوان به امین دوست و کتابی (۱۳۸۶) جعفری و فتحی الماس (۱۳۹۰) چن و یان (۲۰۱۱) توانا و همکاران (۲۰۱۶) اشاره کرد.     منابع ادبی باویل علیایی، ن. و ادبی باویل علیایی، ف. ۱۳۹۴. طراحی زنجیره تأمین با تولیدکنندگان کارا  با استفاده تحلیل پوششی داده­ها. در ” کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، ۲۶ خرداد ماه”. امین دوست، ع. و کتابی، س. ۱۳۸۶. ارزیابی و انتخاب تامین‏کنندگان در شبکه زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ­ ها ( DEA ). در” نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره تأمین و …

علوم انسانی

زنجیره تامین, تحلیل پوششی داده ها, DEA, SCM

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.