فیبر نوری Fiber_Optic

فیبر نوری Fiber_Optic


                     1960 ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﺮاع ﻟﯿﺰر در ﺳﺎل   اﯾﺪ ، ﻣﯿﻼدی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ . ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ل  1966 در ﺳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ دراﻧﺘﻘﺎل  19 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﻦ ۷۶ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﻣﺤﻘﻘﯿ  ﺗﻠﻔﺎت ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻣ ﻫﺎی ﮐﻮﮐﺴﯿﮑﺎل  ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻮد.   60 در اﯾﺮان در اواﯾﻞ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ، ﻣﺠﺘﻤﻊ  1 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﭘﻮﻧﮏ ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﯾﺪو ﻋﻤﻼ در ﺳﺎل ﺖ ۳۷۳ ۵۰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿ .۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﻞ در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ.ﻟ ﻓﻌﺎ ﺮ ﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻧﻮری در دﯾﮕ  ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری ﺑﻪ ﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧ. شامل ۸ صفحه pdf …

فنی و مهندسی

فیبر نوری

Tagged on:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.