کرم شناسی پزشکی(انگل شناسی پزشکی)

کرم شناسی پزشکی(انگل شناسی پزشکی)

کرم شناسی پزشکی(انگل شناسی پزشکی)

کرم شناسی پزشکی(انگل شناسی پزشکی)

۵۵ صفحه
قابل ویرایش…word
———————————————————-
کرم شناسی پزشکی(انگل شناسی پزشکی)
 
مقدمه:روابط بین موجودات زنده دارای انواعی می باشد.
این روابط در صورتی که بین دو موجود همنوع باشد بنام oppulation و در صورتی که بین دو موجود غیر همنوع باشدبنام symbiosisیاهمزیستی نامیده می‌شود.)واژه symbiont به معنای همزیست می‌باشد(.oppulationمانند انسانها یاحشراتی که باهم زندگی می کنند.Symbiosisممکن است متابولیکی یا غیر متابولیکی باشد.در نوع متابولیکی دو موجود…

پرستاری

کرم شناسی پزشکی,انگل شناسی پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.