مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

۴۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۱-۲مقدمه. ۱۶
۲-۲تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. ۱۶
۲-۳اقدام به خودکشی.. ۱۷
۲-۴عوامل خطر در خودکشی کامل.. ۱۸
۲-۵علایم هشداردهنده خودکشی.. ۱۸
۲-۶نشانه ­های مرتبط با خودکشی.. ۱۹
۲-۷انگیره برای خودکشی.. ۲۰
۲-۸علل خودکشی.. ۲۱
۲-۹علل خودکشی در ایران. ۲۳
۲-۱۰نظریه­ های خودکشی.. ۲۴
۲-۱۰-۱-نظریه اشنایدمن.. ۲۴
۲-۱۰-۲-نظریه فروید. ۲۵
۲-۱۰-۳-کارن هورنای.. ۲۶
۲-۱۰-۴-دیدگاه جامعه شناسی.. ۲۷
۲-۱۱اختلالات شخصیت.. ۲۸
۲-۱۱-۱-گروه اول (A)29
۲-۱۱-۲گروه دوم (B)34
۲-۱۱-۳-سومین…

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

۴۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۱-۲مقدمه. ۱۶
۲-۲تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. ۱۶
۲-۳اقدام به خودکشی.. ۱۷
۲-۴عوامل خطر در خودکشی کامل.. ۱۸
۲-۵علایم هشداردهنده خودکشی.. ۱۸
۲-۶نشانه ­های مرتبط با خودکشی.. ۱۹
۲-۷انگیره برای خودکشی.. ۲۰
۲-۸علل خودکشی.. ۲۱
۲-۹علل خودکشی در ایران. ۲۳
۲-۱۰نظریه­ های خودکشی.. ۲۴
۲-۱۰-۱-نظریه اشنایدمن.. ۲۴
۲-۱۰-۲-نظریه فروید. ۲۵
۲-۱۰-۳-کارن هورنای.. ۲۶
۲-۱۰-۴-دیدگاه جامعه شناسی.. ۲۷
۲-۱۱اختلالات شخصیت.. ۲۸
۲-۱۱-۱-گروه اول (A)29
۲-۱۱-۲گروه دوم (B)34
۲-۱۱-۳-سومین…

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی

۴۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۱-۲مقدمه. ۱۶
۲-۲تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. ۱۶
۲-۳اقدام به خودکشی.. ۱۷
۲-۴عوامل خطر در خودکشی کامل.. ۱۸
۲-۵علایم هشداردهنده خودکشی.. ۱۸
۲-۶نشانه ­های مرتبط با خودکشی.. ۱۹
۲-۷انگیره برای خودکشی.. ۲۰
۲-۸علل خودکشی.. ۲۱
۲-۹علل خودکشی در ایران. ۲۳
۲-۱۰نظریه­ های خودکشی.. ۲۴
۲-۱۰-۱-نظریه اشنایدمن.. ۲۴
۲-۱۰-۲-نظریه فروید. ۲۵
۲-۱۰-۳-کارن هورنای.. ۲۶
۲-۱۰-۴-دیدگاه جامعه شناسی.. ۲۷
۲-۱۱اختلالات شخصیت.. ۲۸
۲-۱۱-۱-گروه اول (A)29
۲-۱۱-۲گروه دوم (B)34
۲-۱۱-۳-سومین…

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.