مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

۷۱ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
مقدمه فصل ۲. ۱۴
اضطراب… ۱۴
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19
اختلال اضطراب منتشر. ۲۱
اختلال وحشت زدگی… ۲۲
اختلال فشار روانی پس آسیبی… ۲۲
اضطراب آشکار و پنهان.. ۲۳
عناصر اضطراب… ۲۵
شیوع اضطراب… ۲۶
ریشه ها و عوامل اضطراب… ۲۷
درجات اضطراب… ۲۸
تشخیص بالینی اضطراب… ۲۹
انواع پاسخ به اضطراب… ۲۹
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن.. ۳۱
نظریه روانکاوی فروید.. ۳۲
دیدگاه سالیوان.. ۳۴
دیدگاه هورنای…..

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

۷۱ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
مقدمه فصل ۲. ۱۴
اضطراب… ۱۴
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19
اختلال اضطراب منتشر. ۲۱
اختلال وحشت زدگی… ۲۲
اختلال فشار روانی پس آسیبی… ۲۲
اضطراب آشکار و پنهان.. ۲۳
عناصر اضطراب… ۲۵
شیوع اضطراب… ۲۶
ریشه ها و عوامل اضطراب… ۲۷
درجات اضطراب… ۲۸
تشخیص بالینی اضطراب… ۲۹
انواع پاسخ به اضطراب… ۲۹
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن.. ۳۱
نظریه روانکاوی فروید.. ۳۲
دیدگاه سالیوان.. ۳۴
دیدگاه هورنای…..

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

۷۱ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
مقدمه فصل ۲. ۱۴
اضطراب… ۱۴
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19
اختلال اضطراب منتشر. ۲۱
اختلال وحشت زدگی… ۲۲
اختلال فشار روانی پس آسیبی… ۲۲
اضطراب آشکار و پنهان.. ۲۳
عناصر اضطراب… ۲۵
شیوع اضطراب… ۲۶
ریشه ها و عوامل اضطراب… ۲۷
درجات اضطراب… ۲۸
تشخیص بالینی اضطراب… ۲۹
انواع پاسخ به اضطراب… ۲۹
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن.. ۳۱
نظریه روانکاوی فروید.. ۳۲
دیدگاه سالیوان.. ۳۴
دیدگاه هورنای…..

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.