مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

۴۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۲-۱-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)۹
۲-۱-۱-تاریخچه اعتیاد اینترنتی.. ۹
۲-۱- ۲- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… ۱۱
۲-۱- ۳-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… ۱۲
۲- ۱- ۴- ارزیابی.. ۱۲
۲- ۱- ۵- نشانگان بالینی.. ۱۳
۲- ۱- ۶- همه گیری شناسی.. ۱۴
۲-۱- ۷- اختلالات مختلط روانپزشکی.. ۱۵
۲-۱-۸- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU)16
۲-۱-۹- تشخیص….. ۱۷
۲-۱-۱۰- علت شناسی ـ نظریه ها۱۹
۲-۱-۱۱-اقدام های درمانی.. ۲۵
۲-۱-۱۲-عواقب منفی استفاده از اینترنت… ۲۷
۲-۱-۱۳-DSM و…

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

۴۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۲-۱-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)۹
۲-۱-۱-تاریخچه اعتیاد اینترنتی.. ۹
۲-۱- ۲- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… ۱۱
۲-۱- ۳-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… ۱۲
۲- ۱- ۴- ارزیابی.. ۱۲
۲- ۱- ۵- نشانگان بالینی.. ۱۳
۲- ۱- ۶- همه گیری شناسی.. ۱۴
۲-۱- ۷- اختلالات مختلط روانپزشکی.. ۱۵
۲-۱-۸- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU)16
۲-۱-۹- تشخیص….. ۱۷
۲-۱-۱۰- علت شناسی ـ نظریه ها۱۹
۲-۱-۱۱-اقدام های درمانی.. ۲۵
۲-۱-۱۲-عواقب منفی استفاده از اینترنت… ۲۷
۲-۱-۱۳-DSM و…

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به اینترنت

۴۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۲-۱-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)۹
۲-۱-۱-تاریخچه اعتیاد اینترنتی.. ۹
۲-۱- ۲- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… ۱۱
۲-۱- ۳-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… ۱۲
۲- ۱- ۴- ارزیابی.. ۱۲
۲- ۱- ۵- نشانگان بالینی.. ۱۳
۲- ۱- ۶- همه گیری شناسی.. ۱۴
۲-۱- ۷- اختلالات مختلط روانپزشکی.. ۱۵
۲-۱-۸- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU)16
۲-۱-۹- تشخیص….. ۱۷
۲-۱-۱۰- علت شناسی ـ نظریه ها۱۹
۲-۱-۱۱-اقدام های درمانی.. ۲۵
۲-۱-۱۲-عواقب منفی استفاده از اینترنت… ۲۷
۲-۱-۱۳-DSM و…

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.