مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

۴۰ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
مقدمه. ۱۲
۲-۱. مبانی نظری.. ۱۳
۲-۱-۱. تحلیل رفتار هزینه ها۱۳
۲-۱-۲. چسبندگی هزینه ها۱۵
۲-۱-۲-۱. مفهوم چسبندگی هزینه ها۱۶
۲-۱-۲-۲. تئوریهای چسبندگی هزینه ها۱۷
۲-۱-۳. مدیریت سود. ۱۸
۲-۱-۳-۱. تئوری نمایندگی.. ۱۸
۲-۱-۳-۲. مفهوم مدیریت سود. ۲۲
۲-۱-۳-۳. روشهای مدیریت سود. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۱. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۲. مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۳. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیت های…

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

۴۰ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
مقدمه. ۱۲
۲-۱. مبانی نظری.. ۱۳
۲-۱-۱. تحلیل رفتار هزینه ها۱۳
۲-۱-۲. چسبندگی هزینه ها۱۵
۲-۱-۲-۱. مفهوم چسبندگی هزینه ها۱۶
۲-۱-۲-۲. تئوریهای چسبندگی هزینه ها۱۷
۲-۱-۳. مدیریت سود. ۱۸
۲-۱-۳-۱. تئوری نمایندگی.. ۱۸
۲-۱-۳-۲. مفهوم مدیریت سود. ۲۲
۲-۱-۳-۳. روشهای مدیریت سود. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۱. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۲. مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۳. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیت های…

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و چسبندگی هزینه

۴۰ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
مقدمه. ۱۲
۲-۱. مبانی نظری.. ۱۳
۲-۱-۱. تحلیل رفتار هزینه ها۱۳
۲-۱-۲. چسبندگی هزینه ها۱۵
۲-۱-۲-۱. مفهوم چسبندگی هزینه ها۱۶
۲-۱-۲-۲. تئوریهای چسبندگی هزینه ها۱۷
۲-۱-۳. مدیریت سود. ۱۸
۲-۱-۳-۱. تئوری نمایندگی.. ۱۸
۲-۱-۳-۲. مفهوم مدیریت سود. ۲۲
۲-۱-۳-۳. روشهای مدیریت سود. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۱. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۲. مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی.. ۲۶
۲-۱-۳-۳-۳. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیت های…

حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.