محاسبه معدل, معدل دانشگاه,معدل گیری و نحوه محاسبه معدل کل,حساب کردن معدل و محاسبه معدل نمرات ترم دانشگاه و دبیرستان با روش معدل گیری و حساب کردن معدل به صورت نرم افزاری

محاسبه معدل, معدل دانشگاه,معدل گیری و نحوه محاسبه معدل کل,حساب کردن معدل و محاسبه معدل نمرات ترم دانشگاه و دبیرستان با روش معدل گیری و حساب کردن معدل به صورت نرم افزاری


محاسبه معدل,معدل دانشگاه,معدل گیری و نحوه محاسبه معدل کل,حساب کردن معدل و محاسبه معدل نمرات ترم دانشگاه,دبیرستان دانشجو یا دانش آموز با روش معدل گیری و حساب کردن معدل همگی توسط این نرم افزار در کامپیوتر میسر شده است. حساب کردن و نحوه محاسبه معدل یا معدل کل برای دانشجویان یا دانش آموزان ممکن است کمی زمان بر یاشد ویا در محاسبات آن دچار خطا شوند.این نرم افزار محاسبه معدل,نحوه و روش معدل گیری را به صورت خودکار و آسان فراهم نموده است به طوری که نام هر درس, نمره آن درس و تعداد واحد یا ضریب آن درس را در نرم افزار وارد می نمایید و با فشردن دکمه محاسبه معدل, به صورت خودکار معدل محاسبه شده و نمایش داده می شود. امکانات نرم افزار: نمایش تعداد درس یا نمرات وارد شده برای محاسبه معدل. نمایش جمع واحد های اخذ شده یا جمع ضرایب هر درس. نمایش تعداد نمرات کمتر از ۱۰. مشخص نمودن نمرات کمتر از ۱۰ با رنگ قزمز. اعلام پیغام خطا در صورتی که در قسمت نمره یا واحد , اطلاعاتی غیر از عدد ( مانند کاراکتر یا حروف ) وارد شود و یا عدد بزرگتر از ۲۰ باشد. وجود دکمه برای پاک کردن.  نکات …


محاسبه معدل,معدل دانشگاه,معدل گیری و نحوه محاسبه معدل کل,حساب کردن معدل و محاسبه معدل نمرات ترم دانشگاه,دبیرستان دانشجو یا دانش آموز با روش معدل گیری و حساب کردن معدل همگی توسط این نرم افزار در کامپیوتر میسر شده است. حساب کردن و نحوه محاسبه معدل یا معدل کل برای دانشجویان یا دانش آموزان ممکن است کمی زمان بر یاشد ویا در محاسبات آن دچار خطا شوند.این نرم افزار محاسبه معدل,نحوه و روش معدل گیری را به صورت خودکار و آسان فراهم نموده است به طوری که نام هر درس, نمره آن درس و تعداد واحد یا ضریب آن درس را در نرم افزار وارد می نمایید و با فشردن دکمه محاسبه معدل, به صورت خودکار معدل محاسبه شده و نمایش داده می شود. امکانات نرم افزار: نمایش تعداد درس یا نمرات وارد شده برای محاسبه معدل. نمایش جمع واحد های اخذ شده یا جمع ضرایب هر درس. نمایش تعداد نمرات کمتر از ۱۰. مشخص نمودن نمرات کمتر از ۱۰ با رنگ قزمز. اعلام پیغام خطا در صورتی که در قسمت نمره یا واحد , اطلاعاتی غیر از عدد ( مانند کاراکتر یا حروف ) وارد شود و یا عدد بزرگتر از ۲۰ باشد. وجود دکمه برای پاک کردن.  نکات …


محاسبه معدل,معدل دانشگاه,معدل گیری و نحوه محاسبه معدل کل,حساب کردن معدل و محاسبه معدل نمرات ترم دانشگاه,دبیرستان دانشجو یا دانش آموز با روش معدل گیری و حساب کردن معدل همگی توسط این نرم افزار در کامپیوتر میسر شده است. حساب کردن و نحوه محاسبه معدل یا معدل کل برای دانشجویان یا دانش آموزان ممکن است کمی زمان بر یاشد ویا در محاسبات آن دچار خطا شوند.این نرم افزار محاسبه معدل,نحوه و روش معدل گیری را به صورت خودکار و آسان فراهم نموده است به طوری که نام هر درس, نمره آن درس و تعداد واحد یا ضریب آن درس را در نرم افزار وارد می نمایید و با فشردن دکمه محاسبه معدل, به صورت خودکار معدل محاسبه شده و نمایش داده می شود. امکانات نرم افزار: نمایش تعداد درس یا نمرات وارد شده برای محاسبه معدل. نمایش جمع واحد های اخذ شده یا جمع ضرایب هر درس. نمایش تعداد نمرات کمتر از ۱۰. مشخص نمودن نمرات کمتر از ۱۰ با رنگ قزمز. اعلام پیغام خطا در صورتی که در قسمت نمره یا واحد , اطلاعاتی غیر از عدد ( مانند کاراکتر یا حروف ) وارد شود و یا عدد بزرگتر از ۲۰ باشد. وجود دکمه برای پاک کردن.  نکات …

عمومی و آزاد

محاسبه معدل, معدل دانشگاه,معدل گیری و نحوه محاسبه معدل کل,حساب کردن معدل و محاسبه معدل نمرات ترم دانشگاه و دبیرستان با روش معدل گیری و حساب کر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.