مدیریت اقتصادی

مدیریت اقتصادی

مدیریت اقتصادی

مدیریت اقتصادی

۳۰ صفحه
قابل ویرایش…word
——————————————————
مدیریت اقتصادی
توسعه اقتصادىمفهوم توسعه از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجودندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى واقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهومتوسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسىو عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم…

اقتصاد

مدیریت اقتصادی,توسعه اقتصادى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.