مدیریت دولتی (صword120)

مدیریت دولتی (صword120)

مدیریت دولتی (صword120)

مدیریت دولتی (صword120)

 
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهایشخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال۸۷-۸۸ به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه…

مدیریت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.