مراحل توسعۀ مدیریت

مراحل توسعۀ مدیریت

مراحل توسعۀ مدیریت

مراحل توسعۀ مدیریت

پاور پوینت ۴۰ صفحه ای در خصوص مراحل توسعۀ مدیریت………….
 
پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.
جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند:
١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.
۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین…

مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.