مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری...

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 مقدمه…۱
******
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- بیان واهمیت مساله..۴
۱-۲- هدف پژوهش..۵
۱-۳- پرسش های پژوهش..۵
۱-۴- روش پژوهش..۵
۱-۵- پیشینه تحقیق..۶
******
فصل دوم: مروری برپیشینه تاریخی، فرهنگی و هنردوره تیموری
۲- ۱- زمینه های تاریخی، سیاسی و فرهنگی دوره تیموری……………………………………………………….۱۱
۲- ۲- دوره تیموری: دوران طلایی هنرها در ایران…………………………………………………………………..۱۳
۲- ۳- تعریف اصطلاحات…

سایر رشته های هنر

مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب,قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری,دانلود پایان نامه,word

پاسخی بگذارید