مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی...

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

فهرست مطالب
عنوان ….صفحه
فصل اول- کلیات طرح
مقدمه.. ۱
۱-۱- بیان مسئله.. ۳
۱-۲ هدف‌های تحقیق.. ۴
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. ۵
۱-۴ سوالات یا فرضیه‌های تحقیق.. ۵
۱-۵ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. ۸
۱-۶ روش تحقیق.. ۸
۱-۶-۱ تحقیق تاریخی.. ۸
۱-۶-۲ تحقیق توصیفی.. ۹
۱-۶-۳ تحقیق تطبیقی.. ۹
۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۹
فصل دوم- مطالعات نظری
۲-۱ پیشینه پژوهش.. ۱۱
فصل سوم–روش‌شناسائی تحقیق (متدولوژی)
۳-۱ روش تحقیق.. ۱۴
۳-۲ ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. ۱۴
۳-۳ روش…

سایر رشته های هنر

مطالعه تطبیقی عنصر نور,هاله مقدس و نگارگری,مانویان و هنر اسلامی,word,دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.