معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی...

معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۳
۱-۱ بیان مسئله ۳
۱-۲ سؤال‌های اصلی ۵
۱-۳ فرضیه‌ها ۵
۱-۴ اهداف و کاربرد نتایج تحقیق ۶
۱-۵ مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ۷
۱-۵-۱ مقالات ۷
۱-۵-۲ پایان‌نامه‌ها ۱۰
۱-۵-۳ کتب ۱۳
۱-۶ روش تحقیق ۱۷
۱-۷ نمونه آماری تحقیق ۱۸
۱-۸ محدودیت‌های تحقیق ۱۸
فصل دوم: بررسی رنگ و نور در نگارگری اسلامی ایران ۲۰
۲-۱ تعاریف و مبانی نظری تحقیق۲۱
۲-۲رنگ و نور در معارف اسلامی ۲۷
۲-۲-۱ نور در قرآن ۲۸
۲-۲-۲ رنگ در قرآن ۳۲
۲-۲-۳ نور در کلام ائمه…

سایر رشته های هنر

معنا و معنویت رنگ و نور,آثار پنج نگارگر شاخص,تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی,word,دانلود پایان نامه

پاسخی بگذارید