مقاله با عنوان معماری چیست

مقاله با عنوان معماری چیست


۷ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بر این اساس توسعه پایدار ، نوعی توسعه است که در مقیاسی به نیاز بشر کنونی پاسخ گوید که امکاناتی را که می تواند به نیاز آیندگان پاسخ گوید ، نابود نسازد.با توجه به این نکات ، طراحی پایدار نوعی دخل و تصرف در محیط است که تلاش می کند راه حل هائی را ابداع نماید که با اهداف محیطی ، اجتماعی و اقتصادی در یک نگاه کل نگر و درهم آمیخته ، به تعادلی دست یابد که بتواند کیفیت برتری را برای زندگی نسل کنونی ، و میراث مناسبی را جهت آیندگان ، فراهم سازد. در معماری معاصر ، این تغییرات که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آیند ، هر روز اهمیت بیشتری پیدا کرده و سخن از پایداری در معماری را نه تنها به پایداری فیزیکی ساختمان ، بلکه به پایداری و حفظ یک کلیت به هم پیوسته یعنی سیاره زمین و منابع انرژی آن نیز می توان تعبیر کرد که در آن ، مواد و منابع در دسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتن شان ، می بایست با کارائی بیشتری در همه جهات بکار گرفته شوند و به تعبیری با بهره گیری از بوم شناسی …


۷ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بر این اساس توسعه پایدار ، نوعی توسعه است که در مقیاسی به نیاز بشر کنونی پاسخ گوید که امکاناتی را که می تواند به نیاز آیندگان پاسخ گوید ، نابود نسازد.با توجه به این نکات ، طراحی پایدار نوعی دخل و تصرف در محیط است که تلاش می کند راه حل هائی را ابداع نماید که با اهداف محیطی ، اجتماعی و اقتصادی در یک نگاه کل نگر و درهم آمیخته ، به تعادلی دست یابد که بتواند کیفیت برتری را برای زندگی نسل کنونی ، و میراث مناسبی را جهت آیندگان ، فراهم سازد. در معماری معاصر ، این تغییرات که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آیند ، هر روز اهمیت بیشتری پیدا کرده و سخن از پایداری در معماری را نه تنها به پایداری فیزیکی ساختمان ، بلکه به پایداری و حفظ یک کلیت به هم پیوسته یعنی سیاره زمین و منابع انرژی آن نیز می توان تعبیر کرد که در آن ، مواد و منابع در دسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتن شان ، می بایست با کارائی بیشتری در همه جهات بکار گرفته شوند و به تعبیری با بهره گیری از بوم شناسی …


۷ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق بر این اساس توسعه پایدار ، نوعی توسعه است که در مقیاسی به نیاز بشر کنونی پاسخ گوید که امکاناتی را که می تواند به نیاز آیندگان پاسخ گوید ، نابود نسازد.با توجه به این نکات ، طراحی پایدار نوعی دخل و تصرف در محیط است که تلاش می کند راه حل هائی را ابداع نماید که با اهداف محیطی ، اجتماعی و اقتصادی در یک نگاه کل نگر و درهم آمیخته ، به تعادلی دست یابد که بتواند کیفیت برتری را برای زندگی نسل کنونی ، و میراث مناسبی را جهت آیندگان ، فراهم سازد. در معماری معاصر ، این تغییرات که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آیند ، هر روز اهمیت بیشتری پیدا کرده و سخن از پایداری در معماری را نه تنها به پایداری فیزیکی ساختمان ، بلکه به پایداری و حفظ یک کلیت به هم پیوسته یعنی سیاره زمین و منابع انرژی آن نیز می توان تعبیر کرد که در آن ، مواد و منابع در دسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتن شان ، می بایست با کارائی بیشتری در همه جهات بکار گرفته شوند و به تعبیری با بهره گیری از بوم شناسی …

فنی و مهندسی

filesell, تحقیق , مقاله, فروشگاه فایل, فایل سل,معماری

 

پاسخی بگذارید