مقاله با عنوان نماز زیباترین جلوه نیایش با پروردگار

مقاله با عنوان نماز زیباترین جلوه نیایش با پروردگار


۲۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق وجوب نماز یکی از ضروریات دین مقدس اسلام، فریضه ای بزرگ و وظیفه ای سنگین در این آیین پاک است. منکر آن از دین خارج و به اتفاق دانشمندان اسلامی کافر است. و تارک آن ،با اعتراف به وجودش باید تعزیر شود. به علاوه ، اگر منکر وجوب آن،مرد، واصولا مسلمان بوده باشد باین معنا که اتعقا نطفه ایش در حال اسلام پدر و مارد ، و یا یکی از آنها شده باشد که در اصطلاح او را مرتد فطری می خوانند باید کشته شود. واگر این چنین نبوده بلکه خود اسلام اختیار کرده که در این صورت اگر منکر وجوب نماز شد اصطلاحا وی را مرتد ملی می نامند از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که هیچ و اگر حاضر به توبه نشد باید او را کشت. و اگر زن مسلمان در هر صورت منکر وجوب نماز شود البته از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که خوب واگر توبه نکرد زندانش می کنند و زندان بر او سخت می گیرند تا توبه کند و اگر باز توبه نکرد به همین حال در زندان می ماند تا بمیرد. اما کسی که نماز نکند ولی اقرار به وجوب آن داشته باشد تعزیرش می کنند یعنی او را م …


۲۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق وجوب نماز یکی از ضروریات دین مقدس اسلام، فریضه ای بزرگ و وظیفه ای سنگین در این آیین پاک است. منکر آن از دین خارج و به اتفاق دانشمندان اسلامی کافر است. و تارک آن ،با اعتراف به وجودش باید تعزیر شود. به علاوه ، اگر منکر وجوب آن،مرد، واصولا مسلمان بوده باشد باین معنا که اتعقا نطفه ایش در حال اسلام پدر و مارد ، و یا یکی از آنها شده باشد که در اصطلاح او را مرتد فطری می خوانند باید کشته شود. واگر این چنین نبوده بلکه خود اسلام اختیار کرده که در این صورت اگر منکر وجوب نماز شد اصطلاحا وی را مرتد ملی می نامند از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که هیچ و اگر حاضر به توبه نشد باید او را کشت. و اگر زن مسلمان در هر صورت منکر وجوب نماز شود البته از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که خوب واگر توبه نکرد زندانش می کنند و زندان بر او سخت می گیرند تا توبه کند و اگر باز توبه نکرد به همین حال در زندان می ماند تا بمیرد. اما کسی که نماز نکند ولی اقرار به وجوب آن داشته باشد تعزیرش می کنند یعنی او را م …


۲۲ صفحه word|فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۰۷ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق وجوب نماز یکی از ضروریات دین مقدس اسلام، فریضه ای بزرگ و وظیفه ای سنگین در این آیین پاک است. منکر آن از دین خارج و به اتفاق دانشمندان اسلامی کافر است. و تارک آن ،با اعتراف به وجودش باید تعزیر شود. به علاوه ، اگر منکر وجوب آن،مرد، واصولا مسلمان بوده باشد باین معنا که اتعقا نطفه ایش در حال اسلام پدر و مارد ، و یا یکی از آنها شده باشد که در اصطلاح او را مرتد فطری می خوانند باید کشته شود. واگر این چنین نبوده بلکه خود اسلام اختیار کرده که در این صورت اگر منکر وجوب نماز شد اصطلاحا وی را مرتد ملی می نامند از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که هیچ و اگر حاضر به توبه نشد باید او را کشت. و اگر زن مسلمان در هر صورت منکر وجوب نماز شود البته از او توبه می خواهند اگر توبه کرد که خوب واگر توبه نکرد زندانش می کنند و زندان بر او سخت می گیرند تا توبه کند و اگر باز توبه نکرد به همین حال در زندان می ماند تا بمیرد. اما کسی که نماز نکند ولی اقرار به وجوب آن داشته باشد تعزیرش می کنند یعنی او را م …

علوم انسانی

دانلود مقاله, دانلود تحقیق, فایل, فایل سل,نماز, نیایش, عبادت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.