مقاله تحلیلی بر ماهیت نور در معماری

مقاله تحلیلی بر ماهیت نور در معماری

مقاله تحلیلی بر ماهیت نور در معماری

مقاله تحلیلی بر ماهیت نور در معماری

معماری و نور به همان اندازه به یکدیگر وابسته اند ه جسم و روح. یکی برای زنده بودن و دیگری برای حضور مادی در کاین جهان به دیگری ن از دارد و آن هنگام ه نور بر جسم فضا جاری می شود هر دو جهان مرئی «وجود » پ دا می نند. یکی از ک ک ی یچالش هایی ه معماری امروز با آن سر و ار دارد طرح این سؤال است ه حضور نور و بخصوص نور طب عی در معماری ک ک ک یمی تواند معنایی فراتر از روشنایی داشته باشد و آیا دست ابی به الگوی صح حی از بکارگ ری نور امکان پذیر است؟ و یا اساساً…

سایر رشته های فنی مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.