مقاله مه ولات

مقاله مه ولات


تعداد صفحات : 13 نوع فایل : word مقدمه   بناها و آثار تاریخی هر کشور بخشی از از هویت و میراث فرهنگی و معنوی آن کشور به شمار می آید که نه تنها مرمت،حفظ و احیای آن ها برای حفظ میراث و ارزش های فرهنگی کشور لازم است؛ بلکه شناخت آن ها و بویژه بررسی اصول و ضوابط طراحی و روند شکل گیری آن ها ضروری می باشد تا برای طراحی و احداث فضاهای معماری و شهری بتوان از آن تجربیات بهره جست. این مسئله امروز بیش از گذشته اهمیت یافته است، زیرا بسیاری از فضاهایی که در آن ها زندگی می کنیم، با تأثیرپذیری از فرهنگ معماری و شهرسازی غرب و با توجه به روش ها و اصول آن ها ساخته شده اند و به همین علت است که بسیاری از فضاهای شهری و آثار معماری ما فاقد هویت فرهنگی بومی است. به این ترتیب، شهرهای بزرگ ما به کلکسیونی از انواع فرهنگ ها و روش های طراحی تبدیل شده اند. …


تعداد صفحات : 13 نوع فایل : word مقدمه   بناها و آثار تاریخی هر کشور بخشی از از هویت و میراث فرهنگی و معنوی آن کشور به شمار می آید که نه تنها مرمت،حفظ و احیای آن ها برای حفظ میراث و ارزش های فرهنگی کشور لازم است؛ بلکه شناخت آن ها و بویژه بررسی اصول و ضوابط طراحی و روند شکل گیری آن ها ضروری می باشد تا برای طراحی و احداث فضاهای معماری و شهری بتوان از آن تجربیات بهره جست. این مسئله امروز بیش از گذشته اهمیت یافته است، زیرا بسیاری از فضاهایی که در آن ها زندگی می کنیم، با تأثیرپذیری از فرهنگ معماری و شهرسازی غرب و با توجه به روش ها و اصول آن ها ساخته شده اند و به همین علت است که بسیاری از فضاهای شهری و آثار معماری ما فاقد هویت فرهنگی بومی است. به این ترتیب، شهرهای بزرگ ما به کلکسیونی از انواع فرهنگ ها و روش های طراحی تبدیل شده اند. …


تعداد صفحات : 13 نوع فایل : word مقدمه   بناها و آثار تاریخی هر کشور بخشی از از هویت و میراث فرهنگی و معنوی آن کشور به شمار می آید که نه تنها مرمت،حفظ و احیای آن ها برای حفظ میراث و ارزش های فرهنگی کشور لازم است؛ بلکه شناخت آن ها و بویژه بررسی اصول و ضوابط طراحی و روند شکل گیری آن ها ضروری می باشد تا برای طراحی و احداث فضاهای معماری و شهری بتوان از آن تجربیات بهره جست. این مسئله امروز بیش از گذشته اهمیت یافته است، زیرا بسیاری از فضاهایی که در آن ها زندگی می کنیم، با تأثیرپذیری از فرهنگ معماری و شهرسازی غرب و با توجه به روش ها و اصول آن ها ساخته شده اند و به همین علت است که بسیاری از فضاهای شهری و آثار معماری ما فاقد هویت فرهنگی بومی است. به این ترتیب، شهرهای بزرگ ما به کلکسیونی از انواع فرهنگ ها و روش های طراحی تبدیل شده اند. …

عمومی و آزاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.