مقاله ۱۰۰-تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری۱۱۸

مقاله ۱۰۰-تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری۱۱۸

مقاله 100-تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری118

مقاله ۱۰۰-تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری۱۱۸

 
تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
۲-۲-۱) نقطه سر به سر….. ۱۳
۲-۲-۲) اهرم و ساختار آن…. ۱۴
۲ -۲-۲-۱) اهرم عملیاتی…. ۱۵
۲-۲-۲-۱-۱) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی.. ۱۷
۲-۲-۲-۱-۲) کاربردهای اهرم عملیاتی….. ۱۷
۲-۲-۲-۱-۳) محاسبه ریسک تجاری… ۱۸
۲-۲-۲-۲) اهرم مالی …. ۱۸
۲-۲-۲-۲-۱) تفسیر درجه اهرم مالی.. ۱۹
۲-۲-۲-۲-۲) مفروضات درجه اهرم مالی… ۱۹
۲-۲-۲-۲-۳) کاربردهای اهرم مالی.. ۲۰
۲-۲-۲-۲-۴)…

مدیریت

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی,اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش,ارزش بازار به ارزش دفتری,ارزش دفتری (M/B),قیمت به سود (P/E)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.