مقاله ۹۰-بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران ۱۳۵ص

مقاله ۹۰-بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران ۱۳۵ص

مقاله 90-بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران 135ص

مقاله ۹۰-بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران ۱۳۵ص

۹۰بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران۱۳۵ص
چکیده:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران می باشد. با توجه به هدف تحقیق، سه فرضیه به شرح زیر مطرح شده است:
فرضیه اصلی:
بین هوش عاطفی و رهبری استراتژیک مدیران، ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین مدیران با هوش عاطفی پایین و سبک رهبری وظیفه مدار ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مدیران با هوش عاطفی بالا و سبک رهبری کارمند مدار…

مدیریت

بررسی رابطه بین هوش عاطفی,هوش عاطفی با سبک رهبری,سبک رهبری استراتژیک مدیران

پاسخی بگذارید