مقاله ۹۱-بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان۳۹ص

مقاله ۹۱-بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان۳۹ص

مقاله 91-بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان39ص

مقاله ۹۱-بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان۳۹ص

۹۱بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان۳۹ص
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۴
توصیف وضع موجود ۵
بیان مسئله ۵
اهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
سوال های تحقیق ۷
تعریف واژه ها ۹
آمادگی ۱۰
انگیزش ۱۰
آموزش ۱۰
انضباط و نظم ۱۱
روش تدریس ۱۱
فصل دوم ۱۲
پیشینه تحقیق ۱۲
معلم خوب و موفق ۱۳
معیار و شرایط دبیری ۱۵
مدیریت و نظارت کلاس درس ۱۷
جلسات اولیه کلاس ۱۹
تهیه طرح درس ۲۱
کلاس داری و انضباط ۲۱
فصل سوم ۲۴
روش تحقیق ۲۴
روش توصیفی…

مدیریت

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه,میزان یادگیری دانش آموزان,بررسی رفتارهای معلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.