مقاله ۹۶-بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی۱۰۶ص

مقاله ۹۶-بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی۱۰۶ص

مقاله 96-بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی106ص

مقاله ۹۶-بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی۱۰۶ص

۹۶بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی۱۰۶ص
 
فهرست مطالب
چکیده ……۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه …۳
۲-۱ تبیین موضوع تحقیق……۴
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ….۶
۴-۱ اهداف تحقیق .۷
۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق…….۷
۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق…۸
۵-۱ سوالات تحقیق …..۸
۱-۵-۱سوالات اصلی …..۸
۲-۵-۱سوالات فرعی ….۸
۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق …..۸
۷-۱ متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۸
۸-۱ تعریف…

مدیریت

بررسی تاثیراتوماسیون اداری,بهبود تصمیم گیری مدیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.