مقاله ۹۸بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ

مقاله ۹۸بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ

مقاله 98بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ

مقاله ۹۸بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ

۹۸بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ و ضریب بتا۱۵۶ص
چکیده:۱
فصل اول: کلیاتتحقیق.. ۲
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲) طرح موضوع:۵
۱-۳) بیان مسأله. ۵
۱-۳-۱) مشابهت ها و تفاوتهای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری.. ۶
۱-۴) ضرورت واهمیت تحقیق. ۸
۱-۴-۱) اهمیت ازنظر شرکت های سرمایه پذیر. ۹
۱-۴-۲) اهمیت ازنظر سرمایه گذاران. ۹
۱-۴-۳) اهمیت از نظر بازار واقتصاد۱۰
۱-۵) اهداف تحقیق. ۱۰
۱-۶) سؤال…

مدیریت

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری,شرکتهای سرمایه گذاری فعال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.