ناکامی در بدست آوردن امنیت

ناکامی در بدست آوردن امنیت

ناکامی در بدست آوردن امنیت

ناکامی در بدست آوردن امنیت

سندرم انطباق عمومی
تحقیقات ( هانس سلیه) چگونگی تأثیر استرس ( فشار روانی ) را برعمکرد غدد درون ریز و تأثیر مواد مترشحه غدد دورن ریز بر عملکردهای بدنی و رفتار آشکار ساخته است.
سلیه (۱۹۴۵م. ) نشان داد که تحت استرس یک نشانگان انطباق عمومی
(General Adaptation Syndrome ) پدید می‌آید.
هورمونهای قشر غدد فوق کلیه ( Adreal Gland ) مسئول این واکنش فیزیولوژیک هستند. سلیه، حیوانات متعدد را در آزمایشگاه در شرایط فشار روانی قرار داد. او دریافت که وقتی آسیبهای محیطی یا بدنی این…

روان شناسی

مقاله,تحقیق,روانشناسی,امنیت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.