نمونه پروتکل گروه درمانی

نمونه پروتکل گروه درمانی


گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی پروتکل گروه درمانی افسردگی   تعداد جلسات:   13 تعداد صفحات:  6 نوع فایل:     WORD   جلسه اول معرفی درمانگران و افراد گروه به یکدیگر. قواعد گروه. رازداری و محرمانه بودن. مقیاسهای درجه بندی و فهرست وارسی. تکلیف منزل. تکالیف انجام نشده. معرفی رویکرد شناخت- رفتاردرمانگری به افسردگی. مداخله های رفتاری. مداخله های شناختی.   تشریح مدل زیستی، روانی، اجتماعی افسردگی و مطرح کردن پنج مؤلفه مهم آن. رفتار. افکار. هیجانها. زیست شناختی. محیط. تکلیف منزل: تکمیل برگه های مربوط به مدل زیستی، روانی، اجتماعی و خرید دستورالعمل همراه با آن. …


گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی پروتکل گروه درمانی افسردگی   تعداد جلسات:   13 تعداد صفحات:  6 نوع فایل:     WORD   جلسه اول معرفی درمانگران و افراد گروه به یکدیگر. قواعد گروه. رازداری و محرمانه بودن. مقیاسهای درجه بندی و فهرست وارسی. تکلیف منزل. تکالیف انجام نشده. معرفی رویکرد شناخت- رفتاردرمانگری به افسردگی. مداخله های رفتاری. مداخله های شناختی.   تشریح مدل زیستی، روانی، اجتماعی افسردگی و مطرح کردن پنج مؤلفه مهم آن. رفتار. افکار. هیجانها. زیست شناختی. محیط. تکلیف منزل: تکمیل برگه های مربوط به مدل زیستی، روانی، اجتماعی و خرید دستورالعمل همراه با آن. …


گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی پروتکل گروه درمانی افسردگی   تعداد جلسات:   13 تعداد صفحات:  6 نوع فایل:     WORD   جلسه اول معرفی درمانگران و افراد گروه به یکدیگر. قواعد گروه. رازداری و محرمانه بودن. مقیاسهای درجه بندی و فهرست وارسی. تکلیف منزل. تکالیف انجام نشده. معرفی رویکرد شناخت- رفتاردرمانگری به افسردگی. مداخله های رفتاری. مداخله های شناختی.   تشریح مدل زیستی، روانی، اجتماعی افسردگی و مطرح کردن پنج مؤلفه مهم آن. رفتار. افکار. هیجانها. زیست شناختی. محیط. تکلیف منزل: تکمیل برگه های مربوط به مدل زیستی، روانی، اجتماعی و خرید دستورالعمل همراه با آن. …

علوم انسانی

گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی,گروه درمانی افسردگی,گروه درمانی در افسردگی,نمونه پروتکل گروه درمانی,گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی,پر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.