پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس متر

پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس متر


پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس متر کنترل دستگاهی اریفیس متر عموما در صنعت برای کنترل دقیق فر ایند دانستن مقدار موادی که به دستگاه ها مجراها،کانال ها و لوله ها وارد یا از آنها خارج می شوند اهمیت بسزایی دارد . لذا استفاده از وسایل اندازه گیری دبی متداول و لازم است. اندازه گیری دبی سیالات به وسیله جریان سنج ها انجام می شود. پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس مترتقسیم بندی جریان سنج ها: ۱- وسایلی که بر پایه اندازه گیری وزن  یا حجم عمل می کنند،بسیار ساده اند. این  وسایل کاربرد چندانی در صنعت ندارند. ۲-وسایل اندازه گیری جریان از نوع هدهای متغیر ،بیشترین و متداولترین کاربرد  را در صنعت دارند.مانند اریفیس متر ، وانتوری متر و……. ۳-وسایل اندازه گیری جریان و سطح مانند رتامتر. ۴-وسایل اندازه گیری جابجایی شامل  انواع  پمپهای اندازه گیر . ۵- وسایل اندازه گیری از نوع مغناطیسی که بر اساس حرکت سیال و ایجاد پتانسیل الکتریکی در داخل یک میدان مغناطیسی تولید شده عمل می کنند. اریفیس متر اریفیس متر یکی از وسایل اندازه گیری دبی سیال است .که به صورت حلقه ای د …


پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس متر کنترل دستگاهی اریفیس متر عموما در صنعت برای کنترل دقیق فر ایند دانستن مقدار موادی که به دستگاه ها مجراها،کانال ها و لوله ها وارد یا از آنها خارج می شوند اهمیت بسزایی دارد . لذا استفاده از وسایل اندازه گیری دبی متداول و لازم است. اندازه گیری دبی سیالات به وسیله جریان سنج ها انجام می شود. پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس مترتقسیم بندی جریان سنج ها: ۱- وسایلی که بر پایه اندازه گیری وزن  یا حجم عمل می کنند،بسیار ساده اند. این  وسایل کاربرد چندانی در صنعت ندارند. ۲-وسایل اندازه گیری جریان از نوع هدهای متغیر ،بیشترین و متداولترین کاربرد  را در صنعت دارند.مانند اریفیس متر ، وانتوری متر و……. ۳-وسایل اندازه گیری جریان و سطح مانند رتامتر. ۴-وسایل اندازه گیری جابجایی شامل  انواع  پمپهای اندازه گیر . ۵- وسایل اندازه گیری از نوع مغناطیسی که بر اساس حرکت سیال و ایجاد پتانسیل الکتریکی در داخل یک میدان مغناطیسی تولید شده عمل می کنند. اریفیس متر اریفیس متر یکی از وسایل اندازه گیری دبی سیال است .که به صورت حلقه ای د …


پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس متر کنترل دستگاهی اریفیس متر عموما در صنعت برای کنترل دقیق فر ایند دانستن مقدار موادی که به دستگاه ها مجراها،کانال ها و لوله ها وارد یا از آنها خارج می شوند اهمیت بسزایی دارد . لذا استفاده از وسایل اندازه گیری دبی متداول و لازم است. اندازه گیری دبی سیالات به وسیله جریان سنج ها انجام می شود. پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس مترتقسیم بندی جریان سنج ها: ۱- وسایلی که بر پایه اندازه گیری وزن  یا حجم عمل می کنند،بسیار ساده اند. این  وسایل کاربرد چندانی در صنعت ندارند. ۲-وسایل اندازه گیری جریان از نوع هدهای متغیر ،بیشترین و متداولترین کاربرد  را در صنعت دارند.مانند اریفیس متر ، وانتوری متر و……. ۳-وسایل اندازه گیری جریان و سطح مانند رتامتر. ۴-وسایل اندازه گیری جابجایی شامل  انواع  پمپهای اندازه گیر . ۵- وسایل اندازه گیری از نوع مغناطیسی که بر اساس حرکت سیال و ایجاد پتانسیل الکتریکی در داخل یک میدان مغناطیسی تولید شده عمل می کنند. اریفیس متر اریفیس متر یکی از وسایل اندازه گیری دبی سیال است .که به صورت حلقه ای د …

علوم پایه

پاورپورنت درمورد کنترل دستگاهی اریفیس متر,کنترل دستگاهی اریفیس متر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.