پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI

پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI

پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI


پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI   در فرمت پاورپوینت . 24 اسلاید قابل ویرایش   •ظاهر و ارزیابی  خونریزی مغزی در ام ار ای  در درجه اول  به موارد زیر بستگی دارد: •زمان خون ریزی • •پارامتر ها • •سکانس های تصویر برداری(به عنوان مثال  بروزن t1 و یا بروزن t2  )   •عوامل موثر دیگر عبارت اند : •محل خون ریزی •فشار نسبی اکسیژن موضعی در  بافتها •PH موضعی •هماتوکریت بیمار •غلظت گلوکز موضعی •غلظت هموگلوبین •سلامت سد مغزی خونی •دمای بدن بیمار •خونریزی های ناشی از ضربه مغزی: •هماتوم اپیدورال (بالای سخت شامه): •در این خونریزی بدنبال ضربه، خون در فضای اپیدورال بین جمجمه و سخت شامه جمع میشود . خونریزی این  شریان سبب فشار سریع روی مغز می شود . علائم به علت ایجاد هماتوم به وجود می آیند . هماتوم اپیدورال یک موقعیت اوژانسی است که ممکن است در عرض چند دقیقه ، نقایص نورولوژیک قابل توجه یا حت …

پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI


پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI   در فرمت پاورپوینت . 24 اسلاید قابل ویرایش   •ظاهر و ارزیابی  خونریزی مغزی در ام ار ای  در درجه اول  به موارد زیر بستگی دارد: •زمان خون ریزی • •پارامتر ها • •سکانس های تصویر برداری(به عنوان مثال  بروزن t1 و یا بروزن t2  )   •عوامل موثر دیگر عبارت اند : •محل خون ریزی •فشار نسبی اکسیژن موضعی در  بافتها •PH موضعی •هماتوکریت بیمار •غلظت گلوکز موضعی •غلظت هموگلوبین •سلامت سد مغزی خونی •دمای بدن بیمار •خونریزی های ناشی از ضربه مغزی: •هماتوم اپیدورال (بالای سخت شامه): •در این خونریزی بدنبال ضربه، خون در فضای اپیدورال بین جمجمه و سخت شامه جمع میشود . خونریزی این  شریان سبب فشار سریع روی مغز می شود . علائم به علت ایجاد هماتوم به وجود می آیند . هماتوم اپیدورال یک موقعیت اوژانسی است که ممکن است در عرض چند دقیقه ، نقایص نورولوژیک قابل توجه یا حت …

پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI


پاورپوینت با عنوان ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI   در فرمت پاورپوینت . 24 اسلاید قابل ویرایش   •ظاهر و ارزیابی  خونریزی مغزی در ام ار ای  در درجه اول  به موارد زیر بستگی دارد: •زمان خون ریزی • •پارامتر ها • •سکانس های تصویر برداری(به عنوان مثال  بروزن t1 و یا بروزن t2  )   •عوامل موثر دیگر عبارت اند : •محل خون ریزی •فشار نسبی اکسیژن موضعی در  بافتها •PH موضعی •هماتوکریت بیمار •غلظت گلوکز موضعی •غلظت هموگلوبین •سلامت سد مغزی خونی •دمای بدن بیمار •خونریزی های ناشی از ضربه مغزی: •هماتوم اپیدورال (بالای سخت شامه): •در این خونریزی بدنبال ضربه، خون در فضای اپیدورال بین جمجمه و سخت شامه جمع میشود . خونریزی این  شریان سبب فشار سریع روی مغز می شود . علائم به علت ایجاد هماتوم به وجود می آیند . هماتوم اپیدورال یک موقعیت اوژانسی است که ممکن است در عرض چند دقیقه ، نقایص نورولوژیک قابل توجه یا حت …

علوم پزشکی

پاورپوینت ارزیابی خون ریزی های مغزی در MRI , پاورپوینت ارزیابی خون ریزی های مغزی , ارزیابی خون ریزی های مغزی , پاورپوینت خون ریزی های مغزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.