پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی

پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی

پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی


پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی    در فرمت پاورپوینت . ۲۱ اسلاید قابل ویرایش     لاپاراسکوپی به معنی دیدن حفره شکمی به کمک دوربین است.  اعمال جراحی که به کمک لاپاراسکوپ انجام می شود در واقع به نوعی minimally invasive surgery تلقی می شود زیرا حداقل تهاجم به بافتهای بدن وارد می گردد. این روش را keyhole surgery می نامیدند زیرا با سیستم های ابتدایی گذشته، حفره شکم از طریق یک سوراخ کوچک و با ورود یک دوربین به داخل آن مستقیماً از طریق چشم مشاهده می شد مانند مشاهده ای که چشم از پشت سوراخ کلید بداخل یک اتاق می نماید.   تاریخچه لاپاراسکوپی   دشوار است که یک فرد را پیشگام استفاده از روش لاپاروسکوپی دانست . در سال Georg Kelling, 1902 ، از برای اولین بار روش لاپاروسکوپی در سگ را انجام داد در سال ۱۹۱۰ هانس کریستین Jacobaeus اولین عمل لاپاروسکوپی در انسان را گزارش کرد.  برای اولین بار لاپاراسکوپی تشخیصی توسط رائول پالمر ، در اوایل ۱۹۵۰ ظاهر شد . Semm. Hans Lindermann و Kurt SemmFrangenheim ،هیستروسکوپی CO2     در اواسط د …

پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی


پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی    در فرمت پاورپوینت . ۲۱ اسلاید قابل ویرایش     لاپاراسکوپی به معنی دیدن حفره شکمی به کمک دوربین است.  اعمال جراحی که به کمک لاپاراسکوپ انجام می شود در واقع به نوعی minimally invasive surgery تلقی می شود زیرا حداقل تهاجم به بافتهای بدن وارد می گردد. این روش را keyhole surgery می نامیدند زیرا با سیستم های ابتدایی گذشته، حفره شکم از طریق یک سوراخ کوچک و با ورود یک دوربین به داخل آن مستقیماً از طریق چشم مشاهده می شد مانند مشاهده ای که چشم از پشت سوراخ کلید بداخل یک اتاق می نماید.   تاریخچه لاپاراسکوپی   دشوار است که یک فرد را پیشگام استفاده از روش لاپاروسکوپی دانست . در سال Georg Kelling, 1902 ، از برای اولین بار روش لاپاروسکوپی در سگ را انجام داد در سال ۱۹۱۰ هانس کریستین Jacobaeus اولین عمل لاپاروسکوپی در انسان را گزارش کرد.  برای اولین بار لاپاراسکوپی تشخیصی توسط رائول پالمر ، در اوایل ۱۹۵۰ ظاهر شد . Semm. Hans Lindermann و Kurt SemmFrangenheim ،هیستروسکوپی CO2     در اواسط د …

پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی


پاورپوینت با عنوان جراحی لاپاراسکوپی    در فرمت پاورپوینت . ۲۱ اسلاید قابل ویرایش     لاپاراسکوپی به معنی دیدن حفره شکمی به کمک دوربین است.  اعمال جراحی که به کمک لاپاراسکوپ انجام می شود در واقع به نوعی minimally invasive surgery تلقی می شود زیرا حداقل تهاجم به بافتهای بدن وارد می گردد. این روش را keyhole surgery می نامیدند زیرا با سیستم های ابتدایی گذشته، حفره شکم از طریق یک سوراخ کوچک و با ورود یک دوربین به داخل آن مستقیماً از طریق چشم مشاهده می شد مانند مشاهده ای که چشم از پشت سوراخ کلید بداخل یک اتاق می نماید.   تاریخچه لاپاراسکوپی   دشوار است که یک فرد را پیشگام استفاده از روش لاپاروسکوپی دانست . در سال Georg Kelling, 1902 ، از برای اولین بار روش لاپاروسکوپی در سگ را انجام داد در سال ۱۹۱۰ هانس کریستین Jacobaeus اولین عمل لاپاروسکوپی در انسان را گزارش کرد.  برای اولین بار لاپاراسکوپی تشخیصی توسط رائول پالمر ، در اوایل ۱۹۵۰ ظاهر شد . Semm. Hans Lindermann و Kurt SemmFrangenheim ،هیستروسکوپی CO2     در اواسط د …

علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درباره جراحی لاپاراسکوپی ,دانلود پاورپوینت جراحی لاپاراسکوپی , جراحی لاپاراسکوپی ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.