پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی

پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی

پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی


پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی   در فرمت پاورپوینت . 38 اسلاید قابل ویرایش   اگرچه بعضی از مواد مستقیما“ حساسیت سلولها به اشعه را تحت تاثیر قرار نمی دهند با وجود این ممکن است کل موجود زنده را بعلت خاصیت تنگ کننده عروقی یا تحریک متابولیسم بافتی درحدی که بعلت مصرف اکسیژن ، سطح اکسیژن درعضو کاهش یابد، حفاظت کند. به خاطر حساسیت کمتر سلولها به اشعه درشرایط هیپوکسی، این موضوع باعث حفاظت بدن دربرابر اشعه می گردد. نمونه هایی ازاین نوع موادشامل سیانیدسدیم، مونوکسیدکربن، اپی نفرین، هیستامین و سروتونین است که واقعا“ محافظ پرتوی نیستند. مشخص ترین گروه ترکیبات محافظ پرتوی، ترکیبات سولفیدریل است. ساده ترین آنها، سیستئین است که یک ترکیب سولفیدریل محتوی آمینواسید طبیعی است و ساختمان آن بصورت : درسال ۱۹۴۸ آقای Patt مشاهده کرد که تزریق یا خوردن سیستئین توسط موش قبل از پرتوگیری باعث محافظت موش دربرابر اثرات پرتوگیری تمام بدن بااشعه ایکس می گردد. درهمان زمان آقای Bacq  نیز دراروپا اثر مشابهی را درسیستئآمین مشاهده نمود که ساختمان آن بدین …

پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی


پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی   در فرمت پاورپوینت . 38 اسلاید قابل ویرایش   اگرچه بعضی از مواد مستقیما“ حساسیت سلولها به اشعه را تحت تاثیر قرار نمی دهند با وجود این ممکن است کل موجود زنده را بعلت خاصیت تنگ کننده عروقی یا تحریک متابولیسم بافتی درحدی که بعلت مصرف اکسیژن ، سطح اکسیژن درعضو کاهش یابد، حفاظت کند. به خاطر حساسیت کمتر سلولها به اشعه درشرایط هیپوکسی، این موضوع باعث حفاظت بدن دربرابر اشعه می گردد. نمونه هایی ازاین نوع موادشامل سیانیدسدیم، مونوکسیدکربن، اپی نفرین، هیستامین و سروتونین است که واقعا“ محافظ پرتوی نیستند. مشخص ترین گروه ترکیبات محافظ پرتوی، ترکیبات سولفیدریل است. ساده ترین آنها، سیستئین است که یک ترکیب سولفیدریل محتوی آمینواسید طبیعی است و ساختمان آن بصورت : درسال ۱۹۴۸ آقای Patt مشاهده کرد که تزریق یا خوردن سیستئین توسط موش قبل از پرتوگیری باعث محافظت موش دربرابر اثرات پرتوگیری تمام بدن بااشعه ایکس می گردد. درهمان زمان آقای Bacq  نیز دراروپا اثر مشابهی را درسیستئآمین مشاهده نمود که ساختمان آن بدین …

پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی


پاورپوینت با عنوان محافظ های پرتوی   در فرمت پاورپوینت . 38 اسلاید قابل ویرایش   اگرچه بعضی از مواد مستقیما“ حساسیت سلولها به اشعه را تحت تاثیر قرار نمی دهند با وجود این ممکن است کل موجود زنده را بعلت خاصیت تنگ کننده عروقی یا تحریک متابولیسم بافتی درحدی که بعلت مصرف اکسیژن ، سطح اکسیژن درعضو کاهش یابد، حفاظت کند. به خاطر حساسیت کمتر سلولها به اشعه درشرایط هیپوکسی، این موضوع باعث حفاظت بدن دربرابر اشعه می گردد. نمونه هایی ازاین نوع موادشامل سیانیدسدیم، مونوکسیدکربن، اپی نفرین، هیستامین و سروتونین است که واقعا“ محافظ پرتوی نیستند. مشخص ترین گروه ترکیبات محافظ پرتوی، ترکیبات سولفیدریل است. ساده ترین آنها، سیستئین است که یک ترکیب سولفیدریل محتوی آمینواسید طبیعی است و ساختمان آن بصورت : درسال ۱۹۴۸ آقای Patt مشاهده کرد که تزریق یا خوردن سیستئین توسط موش قبل از پرتوگیری باعث محافظت موش دربرابر اثرات پرتوگیری تمام بدن بااشعه ایکس می گردد. درهمان زمان آقای Bacq  نیز دراروپا اثر مشابهی را درسیستئآمین مشاهده نمود که ساختمان آن بدین …

علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت درباره محافظ های پرتوی ,دانلود پاورپوینت محافظ های پرتوی ,پاورپوینت محافظ های پرتوی ,محافظ های پرتوی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.