پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۱ اسلاید

پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۱ اسلاید

پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۱ اسلاید


 پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۳ اسلاید فهرست مطالب  قوس در راهسازی     هندسه قوس‌ها     قوس‌های آمیخته     قوس‌های پیوندی     اجزای کلوتوئید     بربلندی     پیاده کردن قوس پیوندی     قوس‌های قائم     کمترین فاصله دید     به همراه نقشه ها  مسیر راه را می‌توان با یک خط شان داد که آن را محور راه می‌نامند. هنگامی که راستاهای مسیر بدست آمد در محل برخورد آنها قوس‌های دایره‌ای طراحی می‌نمایند. در نمای ۱ قرارگیری قوس بین دو راستای مسیر نشان داده شده است.قوس‌‌ها از دیدگاه هندسی بخشی از پیرامون دایره می‌باشند که آنها را قوس‌های ساده یا دایره‌ای می‌نامیم. در نمای ۲ اجزای ساده هندسه قوس‌ها و در نمای ۳ اجزای فرعی قوس‌ها نشان داده شده است که از فرمول زیر بدست می‌آیند:در پاره‌ای از کشورها همانند آمریکا، طراحی قوس بر پایه روش درجه‌بندی قوس D یا α می&z …

پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۱ اسلاید


 پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۳ اسلاید فهرست مطالب  قوس در راهسازی     هندسه قوس‌ها     قوس‌های آمیخته     قوس‌های پیوندی     اجزای کلوتوئید     بربلندی     پیاده کردن قوس پیوندی     قوس‌های قائم     کمترین فاصله دید     به همراه نقشه ها  مسیر راه را می‌توان با یک خط شان داد که آن را محور راه می‌نامند. هنگامی که راستاهای مسیر بدست آمد در محل برخورد آنها قوس‌های دایره‌ای طراحی می‌نمایند. در نمای ۱ قرارگیری قوس بین دو راستای مسیر نشان داده شده است.قوس‌‌ها از دیدگاه هندسی بخشی از پیرامون دایره می‌باشند که آنها را قوس‌های ساده یا دایره‌ای می‌نامیم. در نمای ۲ اجزای ساده هندسه قوس‌ها و در نمای ۳ اجزای فرعی قوس‌ها نشان داده شده است که از فرمول زیر بدست می‌آیند:در پاره‌ای از کشورها همانند آمریکا، طراحی قوس بر پایه روش درجه‌بندی قوس D یا α می&z …

پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۱ اسلاید


 پاورپوینت قوس در راهسازی – ۳۳ اسلاید فهرست مطالب  قوس در راهسازی     هندسه قوس‌ها     قوس‌های آمیخته     قوس‌های پیوندی     اجزای کلوتوئید     بربلندی     پیاده کردن قوس پیوندی     قوس‌های قائم     کمترین فاصله دید     به همراه نقشه ها  مسیر راه را می‌توان با یک خط شان داد که آن را محور راه می‌نامند. هنگامی که راستاهای مسیر بدست آمد در محل برخورد آنها قوس‌های دایره‌ای طراحی می‌نمایند. در نمای ۱ قرارگیری قوس بین دو راستای مسیر نشان داده شده است.قوس‌‌ها از دیدگاه هندسی بخشی از پیرامون دایره می‌باشند که آنها را قوس‌های ساده یا دایره‌ای می‌نامیم. در نمای ۲ اجزای ساده هندسه قوس‌ها و در نمای ۳ اجزای فرعی قوس‌ها نشان داده شده است که از فرمول زیر بدست می‌آیند:در پاره‌ای از کشورها همانند آمریکا، طراحی قوس بر پایه روش درجه‌بندی قوس D یا α می&z …

فنی و مهندسی

پاورپوینت قوس در راهسازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.