پاورپوینت آئین نامه دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پاورپوینت آئین نامه دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پاورپوینت آئین نامه دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پاورپوینت آئین نامه تشکیل و  نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۱             مقدمه از آنجا که فرآیند نظارت و ارزیابی مورد نظر این وزارت مبتنی بر یک الگوی تلفیقی شامل خودارزیابی ( ارزیابی درونی) و دیگر ارزیابی ( ارزیابی بیرونی) است و محور ارزیابی درونی به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. لذا با تاکید بر این رویکرد و براساس بندهای ۵ و ۶ جزء «ب» ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ و مفاد ماده ۵ اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب چهارمین جلسه مورخ ۱/۷/۷۷ شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دفاتر نظارت و ارزیابی با اهداف، وظائف و تشکیلات زیر تحت نظر ریاست موسسه تشکیل و فعالیت می نماید . از این پس برای رعایت اختصار در این آئین نامه به هریک از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی به اختصار &laqu …

پاورپوینت آئین نامه دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پاورپوینت آئین نامه تشکیل و  نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۱             مقدمه از آنجا که فرآیند نظارت و ارزیابی مورد نظر این وزارت مبتنی بر یک الگوی تلفیقی شامل خودارزیابی ( ارزیابی درونی) و دیگر ارزیابی ( ارزیابی بیرونی) است و محور ارزیابی درونی به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. لذا با تاکید بر این رویکرد و براساس بندهای ۵ و ۶ جزء «ب» ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ و مفاد ماده ۵ اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب چهارمین جلسه مورخ ۱/۷/۷۷ شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دفاتر نظارت و ارزیابی با اهداف، وظائف و تشکیلات زیر تحت نظر ریاست موسسه تشکیل و فعالیت می نماید . از این پس برای رعایت اختصار در این آئین نامه به هریک از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی به اختصار &laqu …

پاورپوینت آئین نامه دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پاورپوینت آئین نامه تشکیل و  نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۱             مقدمه از آنجا که فرآیند نظارت و ارزیابی مورد نظر این وزارت مبتنی بر یک الگوی تلفیقی شامل خودارزیابی ( ارزیابی درونی) و دیگر ارزیابی ( ارزیابی بیرونی) است و محور ارزیابی درونی به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. لذا با تاکید بر این رویکرد و براساس بندهای ۵ و ۶ جزء «ب» ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ و مفاد ماده ۵ اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب چهارمین جلسه مورخ ۱/۷/۷۷ شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دفاتر نظارت و ارزیابی با اهداف، وظائف و تشکیلات زیر تحت نظر ریاست موسسه تشکیل و فعالیت می نماید . از این پس برای رعایت اختصار در این آئین نامه به هریک از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی به اختصار &laqu …

عمومی و آزاد

پاورپوینت ,آئین ,نامه ,تشکیل ,و ,نحوه ,فعالیت ,دفاتر ,نظارت ,و ,ارزیابی ,دانشگاهها ,و موسسات آموزش, عالی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.