پاورپوینت آرایه های ادبی

پاورپوینت آرایه های ادبی

پاورپوینت آرایه های ادبی

پاورپوینت آرایه های ادبی

پاورپوینت آرایه های ادبی
این فایل در ۶۵ اسلاید می باشد
و دارای موضوعات
تعریف آرایـــه
آرایه های لفظی
آرایه های معنوی (صناعاتمعنوی )
واج آرایی( نغمه ی حروف )
ســـجـــــع
انــــواع سجــــع
نمونه هایی از آثار مسجـع
جنــاس و انواع آن
جنـــاس تام
جناس ناقص
جناس ناقص افزایشی
موازنه
ترصیـــع
قـلب
ملمع
آرایه های معنوی
مراعات نظیر ( تناسب)
تضاد ( طباق)
متناقض نما( پارادکس )
حس آمیزی
تلمیـح
تضمین
هدف از تضمین:
اغـراق
ایهام
ایهام…

کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.