پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات

پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات

پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات


پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات       18اسلاید آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات فصل اول  مباحث نوین تحقیق درعملیات    تصمیم گیری چندشاخصه : هدف این فصل :       1 – تعیین چندین شاخص برای تصمیم (شاخص های کمی وکیفی ) ۲- تعیین گزینه های مختلف ،استراتژی یاراهکار ۳- تعیین ماتریس های تصمیم گیری باتوجه به شاخص هاوگزینه های مختلف  4- بررسی هریک ازگزینه ها،استراتژی هاباتوجه به شاخص های تصمیم گیری   5- تعیین وزن هریک ازشاخص ها   6- تعیین وزن هریک ازگزینه هاباتوجه به شاخص ها ۷- انتخاب بهترین گزینه براساس شاخصهاباتوجه به وزن نهایی آنها   …

پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات


پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات       18اسلاید آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات فصل اول  مباحث نوین تحقیق درعملیات    تصمیم گیری چندشاخصه : هدف این فصل :       1 – تعیین چندین شاخص برای تصمیم (شاخص های کمی وکیفی ) ۲- تعیین گزینه های مختلف ،استراتژی یاراهکار ۳- تعیین ماتریس های تصمیم گیری باتوجه به شاخص هاوگزینه های مختلف  4- بررسی هریک ازگزینه ها،استراتژی هاباتوجه به شاخص های تصمیم گیری   5- تعیین وزن هریک ازشاخص ها   6- تعیین وزن هریک ازگزینه هاباتوجه به شاخص ها ۷- انتخاب بهترین گزینه براساس شاخصهاباتوجه به وزن نهایی آنها   …

پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات


پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات       18اسلاید آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات فصل اول  مباحث نوین تحقیق درعملیات    تصمیم گیری چندشاخصه : هدف این فصل :       1 – تعیین چندین شاخص برای تصمیم (شاخص های کمی وکیفی ) ۲- تعیین گزینه های مختلف ،استراتژی یاراهکار ۳- تعیین ماتریس های تصمیم گیری باتوجه به شاخص هاوگزینه های مختلف  4- بررسی هریک ازگزینه ها،استراتژی هاباتوجه به شاخص های تصمیم گیری   5- تعیین وزن هریک ازشاخص ها   6- تعیین وزن هریک ازگزینه هاباتوجه به شاخص ها ۷- انتخاب بهترین گزینه براساس شاخصهاباتوجه به وزن نهایی آنها   …

علوم انسانی

پاورپوینت آشنائی بامفاهیم نوین تحقیق درعملیات ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.