پاورپوینت آنزیمهای میکروبی

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی


پاورپوینت آنزیمهای میکروبی فرآیندها و فراورده های صنعتی   32اسلاید آنزیمهای میکروبی   امروزه از میکروارگانیسمها برای تولید محصولات صنعتی مختلف استفاده می شود که از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد: ۱- آنزیمها : لیپاز، پروتئاز، آمیلاز، پکتیناز و …۲- اسیدهای آلی : اسید استیک، اسید بوتیریک، اسید سیتریک و …۳- الکلها: اتانول، بوتانول، ایزوپروپانول و …۴- حلالها: استن، 5- اسیدهای آمینه: L-گلوتامیک اسید، L-لیزین، L-لیزین و …۶- آنتی بیوتیکها: پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و …۷- آلکالوئیدها: ارگوت،ارگوتامین، آگروکلاوین، اسید لیزرژیک و …۸- استروئیدها: پردنیزولون، هیدروکورتیزون، ۱۱-α – هیدروکسی پروژسترون و …۹- پلی ساکاریدهای میکروبی: آلژینات، دکستران، گلیکان و …۱۰- … علاوه بر این میکروارگانیسمها قادر به تولید محصولات زیست محیطی نیز هستند که کاربرد تجاری دارند و از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود:۱- کودهای بیولوژیک: کود فسفاته، کود نیتروژنیک، کمپوست و …۲- سموم و آفت کشهای بیولوژیک: 3- سوختهای بیولوژیک: بیواتانول، ب …

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی


پاورپوینت آنزیمهای میکروبی فرآیندها و فراورده های صنعتی   32اسلاید آنزیمهای میکروبی   امروزه از میکروارگانیسمها برای تولید محصولات صنعتی مختلف استفاده می شود که از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد: ۱- آنزیمها : لیپاز، پروتئاز، آمیلاز، پکتیناز و …۲- اسیدهای آلی : اسید استیک، اسید بوتیریک، اسید سیتریک و …۳- الکلها: اتانول، بوتانول، ایزوپروپانول و …۴- حلالها: استن، 5- اسیدهای آمینه: L-گلوتامیک اسید، L-لیزین، L-لیزین و …۶- آنتی بیوتیکها: پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و …۷- آلکالوئیدها: ارگوت،ارگوتامین، آگروکلاوین، اسید لیزرژیک و …۸- استروئیدها: پردنیزولون، هیدروکورتیزون، ۱۱-α – هیدروکسی پروژسترون و …۹- پلی ساکاریدهای میکروبی: آلژینات، دکستران، گلیکان و …۱۰- … علاوه بر این میکروارگانیسمها قادر به تولید محصولات زیست محیطی نیز هستند که کاربرد تجاری دارند و از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود:۱- کودهای بیولوژیک: کود فسفاته، کود نیتروژنیک، کمپوست و …۲- سموم و آفت کشهای بیولوژیک: 3- سوختهای بیولوژیک: بیواتانول، ب …

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی


پاورپوینت آنزیمهای میکروبی فرآیندها و فراورده های صنعتی   32اسلاید آنزیمهای میکروبی   امروزه از میکروارگانیسمها برای تولید محصولات صنعتی مختلف استفاده می شود که از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد: ۱- آنزیمها : لیپاز، پروتئاز، آمیلاز، پکتیناز و …۲- اسیدهای آلی : اسید استیک، اسید بوتیریک، اسید سیتریک و …۳- الکلها: اتانول، بوتانول، ایزوپروپانول و …۴- حلالها: استن، 5- اسیدهای آمینه: L-گلوتامیک اسید، L-لیزین، L-لیزین و …۶- آنتی بیوتیکها: پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و …۷- آلکالوئیدها: ارگوت،ارگوتامین، آگروکلاوین، اسید لیزرژیک و …۸- استروئیدها: پردنیزولون، هیدروکورتیزون، ۱۱-α – هیدروکسی پروژسترون و …۹- پلی ساکاریدهای میکروبی: آلژینات، دکستران، گلیکان و …۱۰- … علاوه بر این میکروارگانیسمها قادر به تولید محصولات زیست محیطی نیز هستند که کاربرد تجاری دارند و از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود:۱- کودهای بیولوژیک: کود فسفاته، کود نیتروژنیک، کمپوست و …۲- سموم و آفت کشهای بیولوژیک: 3- سوختهای بیولوژیک: بیواتانول، ب …

علوم پزشکی

پاورپوینت آنزیمهای میکروبی ,پاورپوینت آنزیمهای میکروب,پاورپوینت فرآیندها و فراورده های صنعتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.