پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله – ۴۵ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله – ۴۵ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله – ۴۵ اسلاید


پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله l تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر زلزله l به سه روش مختلف می توان به تحلیل سازه های مقاوم در برابر نیروی زلزله پرداخت : l l 1 – روش آیین نامه ای یا شبه استاتیکی l 2 – روش طیفی یا شبه دینامیکی l 3 – روش معمول دینامیکی   l معادله حرکت یک سیستم یک درجه آزادی l یک جرم     که توسط یک فنر و یک کمک فنر به تکیه گاه متصل می باشد یا یک سیستم با رفتار ارتجاعی نظیر قاب شکل زیر ، که تحت اثر نیروی      تابع زمان قرار دارند، در نظر گرفته می شود. اگر تغییر مکان     بطرف راست باشد، نیروی فنر موثر بر جرم به سمت چپ و بنابراین دارای علامت منفی خواهد بود. بطور مشابه نیروی میرائی در جهت خلاف سرعت بوده و بنابراین به سمت چپ عمل می کند. اگر دیاگرام آزاد سیستم جرم در نظر گرفته شود ، نیروهای موثر عبارتند از : l F(t) …

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله – ۴۵ اسلاید


پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله l تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر زلزله l به سه روش مختلف می توان به تحلیل سازه های مقاوم در برابر نیروی زلزله پرداخت : l l 1 – روش آیین نامه ای یا شبه استاتیکی l 2 – روش طیفی یا شبه دینامیکی l 3 – روش معمول دینامیکی   l معادله حرکت یک سیستم یک درجه آزادی l یک جرم     که توسط یک فنر و یک کمک فنر به تکیه گاه متصل می باشد یا یک سیستم با رفتار ارتجاعی نظیر قاب شکل زیر ، که تحت اثر نیروی      تابع زمان قرار دارند، در نظر گرفته می شود. اگر تغییر مکان     بطرف راست باشد، نیروی فنر موثر بر جرم به سمت چپ و بنابراین دارای علامت منفی خواهد بود. بطور مشابه نیروی میرائی در جهت خلاف سرعت بوده و بنابراین به سمت چپ عمل می کند. اگر دیاگرام آزاد سیستم جرم در نظر گرفته شود ، نیروهای موثر عبارتند از : l F(t) …

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله – ۴۵ اسلاید


پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله l تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر زلزله l به سه روش مختلف می توان به تحلیل سازه های مقاوم در برابر نیروی زلزله پرداخت : l l 1 – روش آیین نامه ای یا شبه استاتیکی l 2 – روش طیفی یا شبه دینامیکی l 3 – روش معمول دینامیکی   l معادله حرکت یک سیستم یک درجه آزادی l یک جرم     که توسط یک فنر و یک کمک فنر به تکیه گاه متصل می باشد یا یک سیستم با رفتار ارتجاعی نظیر قاب شکل زیر ، که تحت اثر نیروی      تابع زمان قرار دارند، در نظر گرفته می شود. اگر تغییر مکان     بطرف راست باشد، نیروی فنر موثر بر جرم به سمت چپ و بنابراین دارای علامت منفی خواهد بود. بطور مشابه نیروی میرائی در جهت خلاف سرعت بوده و بنابراین به سمت چپ عمل می کند. اگر دیاگرام آزاد سیستم جرم در نظر گرفته شود ، نیروهای موثر عبارتند از : l F(t) …

فنی و مهندسی

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.