پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان – ۵۵ اسلاید

پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان – ۵۵ اسلاید


پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان •تشکیل دندان •در حدود ششمین هفته زندگی جنینی تشکیل دندان آغاز می شود به این صورت که پرولیفراسیون لوکالیزه اکتودرم که زواید ماندیبولار و ماکزیلار را پوشانده است باعث تشکیل دو ساختمان به شکل نعل اسبی در هر یک از زائده ها می شود. که به دنتال لامینای اولیه موسوم است از هر دنتال لامینای اولیه دو قسمت تیغه وستیبولار   و تیغه دندانی منشعب می شود .   •تشکیل دندان یک پروسه پیوسته است که به سه مرحله تقسیم  می شود: جوانه ، کلاهک و زنگوله . • پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان • Bud stage مرحله شروع  تکامل دندان است که در این مرحله سلولهای اپی تلیال دنتال لامینا تکثیر می یابند. و برجستگی جوانه مانند بداخل اکتومزانشیم مجاور ایجاد می نمایند.   •مرحله Cap stage وقتی فرا می رسد که سلولهای دنتال ل …

پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان – ۵۵ اسلاید


پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان •تشکیل دندان •در حدود ششمین هفته زندگی جنینی تشکیل دندان آغاز می شود به این صورت که پرولیفراسیون لوکالیزه اکتودرم که زواید ماندیبولار و ماکزیلار را پوشانده است باعث تشکیل دو ساختمان به شکل نعل اسبی در هر یک از زائده ها می شود. که به دنتال لامینای اولیه موسوم است از هر دنتال لامینای اولیه دو قسمت تیغه وستیبولار   و تیغه دندانی منشعب می شود .   •تشکیل دندان یک پروسه پیوسته است که به سه مرحله تقسیم  می شود: جوانه ، کلاهک و زنگوله . • پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان • Bud stage مرحله شروع  تکامل دندان است که در این مرحله سلولهای اپی تلیال دنتال لامینا تکثیر می یابند. و برجستگی جوانه مانند بداخل اکتومزانشیم مجاور ایجاد می نمایند.   •مرحله Cap stage وقتی فرا می رسد که سلولهای دنتال ل …

پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان – ۵۵ اسلاید


پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان •تشکیل دندان •در حدود ششمین هفته زندگی جنینی تشکیل دندان آغاز می شود به این صورت که پرولیفراسیون لوکالیزه اکتودرم که زواید ماندیبولار و ماکزیلار را پوشانده است باعث تشکیل دو ساختمان به شکل نعل اسبی در هر یک از زائده ها می شود. که به دنتال لامینای اولیه موسوم است از هر دنتال لامینای اولیه دو قسمت تیغه وستیبولار   و تیغه دندانی منشعب می شود .   •تشکیل دندان یک پروسه پیوسته است که به سه مرحله تقسیم  می شود: جوانه ، کلاهک و زنگوله . • پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان • Bud stage مرحله شروع  تکامل دندان است که در این مرحله سلولهای اپی تلیال دنتال لامینا تکثیر می یابند. و برجستگی جوانه مانند بداخل اکتومزانشیم مجاور ایجاد می نمایند.   •مرحله Cap stage وقتی فرا می رسد که سلولهای دنتال ل …

علوم پزشکی

پاورپوینت ارزنده مفاهیم بهداشت دهان و دندان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.