پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


  پاورپوینت الکترو درمانی فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری     53اسلایدهمراه باتصویر   درمان با الکترون : -در بعضی از موارد درمان جایگزین برای الکترون  وجود ندارد. -گستره مفید انرژی ۶ تا ۲۰  MeV – تومور های سطحی : عمق کمتر از  cm 5. – کاربرد های اصلی الکترون درمانی: الف- سرطان پوست و لب ب-  دیوارۀ  سینه در سرطان پستان ج- افزایش و تقویت دز به غدد د- درمان تومور های سر و گردن ۱ ۴-۱- بر  همکنشهای  الکترون برخورد با  اتمها  به روشهای مختلف: الف-  برخورد غیر الاستیک  با  الکترونهای  اتم ( یونیزاسیون  و تحریک) ب- برخورد غیر الاستیک با هسته ها ( تابش  ترمزی  یا برم  شترالانگ ). ج- برخورد الاستیک با الکترون  های  اتمی د- برخورد الاستیک با هسته اتم   …

پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


  پاورپوینت الکترو درمانی فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری     53اسلایدهمراه باتصویر   درمان با الکترون : -در بعضی از موارد درمان جایگزین برای الکترون  وجود ندارد. -گستره مفید انرژی ۶ تا ۲۰  MeV – تومور های سطحی : عمق کمتر از  cm 5. – کاربرد های اصلی الکترون درمانی: الف- سرطان پوست و لب ب-  دیوارۀ  سینه در سرطان پستان ج- افزایش و تقویت دز به غدد د- درمان تومور های سر و گردن ۱ ۴-۱- بر  همکنشهای  الکترون برخورد با  اتمها  به روشهای مختلف: الف-  برخورد غیر الاستیک  با  الکترونهای  اتم ( یونیزاسیون  و تحریک) ب- برخورد غیر الاستیک با هسته ها ( تابش  ترمزی  یا برم  شترالانگ ). ج- برخورد الاستیک با الکترون  های  اتمی د- برخورد الاستیک با هسته اتم   …

پاورپوینت الکترو درمانی تدریس فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


  پاورپوینت الکترو درمانی فصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری     53اسلایدهمراه باتصویر   درمان با الکترون : -در بعضی از موارد درمان جایگزین برای الکترون  وجود ندارد. -گستره مفید انرژی ۶ تا ۲۰  MeV – تومور های سطحی : عمق کمتر از  cm 5. – کاربرد های اصلی الکترون درمانی: الف- سرطان پوست و لب ب-  دیوارۀ  سینه در سرطان پستان ج- افزایش و تقویت دز به غدد د- درمان تومور های سر و گردن ۱ ۴-۱- بر  همکنشهای  الکترون برخورد با  اتمها  به روشهای مختلف: الف-  برخورد غیر الاستیک  با  الکترونهای  اتم ( یونیزاسیون  و تحریک) ب- برخورد غیر الاستیک با هسته ها ( تابش  ترمزی  یا برم  شترالانگ ). ج- برخورد الاستیک با الکترون  های  اتمی د- برخورد الاستیک با هسته اتم   …

علوم پزشکی

پاورپوینت الکترو درمانی,پاورپوینت افصل۱۴فیزیک پرتو درمانی خان ,پاورپوینت درس الکترو درمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.