پاورپوینت الگوی کیفیت بخشی مدرسه

پاورپوینت الگوی کیفیت بخشی مدرسه


پاورپوینت الگوی کیفیت بخشی مدرسه مرحله اول : تهیه لیست مشکلات وچالش های مدرسه مرحله دوم  :اولویت بندی مشکلات – برای شما ومدرسه شما دارای اهمیت باشد. – برای سازمان یا اداره مافوق اهمیت داشته باشد. – مشتریان (دانش آموز ، اولیا و… ) زیادی رادربرگیرد. – تیم شما قادر به تغییرات موردنیازباشد. – برای بهبود ، تنها یک تیم کافی باشد. – ازقبل وجود د اشته ،فراگیرو مداوم باشد. – جمع آوری اطلاعات درباره آن آسان باشد. – اعضای تیم بتوانند در حل آن مشارکت فعال داشته باش ن د. – درحداقل زمان به راه حل واجرا برس د. مسأله درکنترل تیم باشد ….. فرمت فایل پاورپوینت ۲۵ صفحه …


پاورپوینت الگوی کیفیت بخشی مدرسه مرحله اول : تهیه لیست مشکلات وچالش های مدرسه مرحله دوم  :اولویت بندی مشکلات – برای شما ومدرسه شما دارای اهمیت باشد. – برای سازمان یا اداره مافوق اهمیت داشته باشد. – مشتریان (دانش آموز ، اولیا و… ) زیادی رادربرگیرد. – تیم شما قادر به تغییرات موردنیازباشد. – برای بهبود ، تنها یک تیم کافی باشد. – ازقبل وجود د اشته ،فراگیرو مداوم باشد. – جمع آوری اطلاعات درباره آن آسان باشد. – اعضای تیم بتوانند در حل آن مشارکت فعال داشته باش ن د. – درحداقل زمان به راه حل واجرا برس د. مسأله درکنترل تیم باشد ….. فرمت فایل پاورپوینت ۲۵ صفحه …


پاورپوینت الگوی کیفیت بخشی مدرسه مرحله اول : تهیه لیست مشکلات وچالش های مدرسه مرحله دوم  :اولویت بندی مشکلات – برای شما ومدرسه شما دارای اهمیت باشد. – برای سازمان یا اداره مافوق اهمیت داشته باشد. – مشتریان (دانش آموز ، اولیا و… ) زیادی رادربرگیرد. – تیم شما قادر به تغییرات موردنیازباشد. – برای بهبود ، تنها یک تیم کافی باشد. – ازقبل وجود د اشته ،فراگیرو مداوم باشد. – جمع آوری اطلاعات درباره آن آسان باشد. – اعضای تیم بتوانند در حل آن مشارکت فعال داشته باش ن د. – درحداقل زمان به راه حل واجرا برس د. مسأله درکنترل تیم باشد ….. فرمت فایل پاورپوینت ۲۵ صفحه …

کتاب ، جزوه

پاورپوینت , الگوی , کیفیت , کیفیت بخشی , مدرسه , الگو , دانش آموز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.