پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی – ۶۷ اسلاید

پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی – ۶۷ اسلاید

پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی – ۶۷ اسلاید


پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی •هدف کلی: فراگیران در پایان این دوره آموزشی، کلیات برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی را آموزش ببینند. •اهداف رفتاری (اختصاصی): –فراگیر، نظام مراقبت از بیماری ها را توضیح دهد. –فراگیر، نظام مراقبت بیماریها در ایران را با ذکر مثال توضیح دهد.   منبع درس:   –اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها – دکتر محمد طباطبایی، دکتر سید محسن زهرایی و … – ویرایش دوم – سال ۱۳۸۵ – ناشر مرکز مدیریت بیماریها ی وزارت بهداشت •مفاهیم مبارزه با بیماریها: •حذف بیماری ( elimination ): متوقف کردن انتقال بیماری در جامعه (طوری که با ورود یک فرد بیمار به جامعه، هیچ کس از وی، بیماری را نگیرد) •ریشه‌کنی بیماری ( eradication ): از …

پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی – ۶۷ اسلاید


پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی •هدف کلی: فراگیران در پایان این دوره آموزشی، کلیات برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی را آموزش ببینند. •اهداف رفتاری (اختصاصی): –فراگیر، نظام مراقبت از بیماری ها را توضیح دهد. –فراگیر، نظام مراقبت بیماریها در ایران را با ذکر مثال توضیح دهد.   منبع درس:   –اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها – دکتر محمد طباطبایی، دکتر سید محسن زهرایی و … – ویرایش دوم – سال ۱۳۸۵ – ناشر مرکز مدیریت بیماریها ی وزارت بهداشت •مفاهیم مبارزه با بیماریها: •حذف بیماری ( elimination ): متوقف کردن انتقال بیماری در جامعه (طوری که با ورود یک فرد بیمار به جامعه، هیچ کس از وی، بیماری را نگیرد) •ریشه‌کنی بیماری ( eradication ): از …

پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی – ۶۷ اسلاید


پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی •هدف کلی: فراگیران در پایان این دوره آموزشی، کلیات برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی را آموزش ببینند. •اهداف رفتاری (اختصاصی): –فراگیر، نظام مراقبت از بیماری ها را توضیح دهد. –فراگیر، نظام مراقبت بیماریها در ایران را با ذکر مثال توضیح دهد.   منبع درس:   –اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها – دکتر محمد طباطبایی، دکتر سید محسن زهرایی و … – ویرایش دوم – سال ۱۳۸۵ – ناشر مرکز مدیریت بیماریها ی وزارت بهداشت •مفاهیم مبارزه با بیماریها: •حذف بیماری ( elimination ): متوقف کردن انتقال بیماری در جامعه (طوری که با ورود یک فرد بیمار به جامعه، هیچ کس از وی، بیماری را نگیرد) •ریشه‌کنی بیماری ( eradication ): از …

علوم پزشکی

پاورپوینت با عنوان برنامه های ملی مبارزه با بیماری های شایع و بومی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.