پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab – صد و سی اسلاید

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab – صد و سی اسلاید

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab – صد و سی اسلاید


پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab ☺ این زبان autocomplete است. یعنی با تایپ قسمتی از دستور و استفاده از کلید tab می‌توان دستور مورد نظر را انتخاب و کامل نمود. ☺ توابع را در این زبان به دو طریق Script و  Function می‌توان نوشت. edit test1.m ☺ دقت کنید با قرار دادن مقدار جدید در یک متغیر مقدار قبلی پاک خواهد شد. ☺ دقت کنید در یک خط می‌توان چندین فرمان را با هم اجرا کرد. فقط کافی است فرمان‌ها را با کاما یا با سمیکلن از هم جدا کرد. ☺ دقت کنید هرگاه نتیجه‌ی محاسبات در متغیری قرار داده نشود، نتیجه در متغیر ans قرار می‌گیرد.       ☺ از کلیدهای جهت‌نمای بالا و پایین می‌توان دستورات بعدی و قبلی را آورد. ☺ اگر بر روی یک دستور در قسمت History   کلیک کنید آن دستور مجددا اجرا می‌شود. ☺ برای توقف اجرای یک برنامه می‌توان از کلید ترکیبی CTRL+C یا در ب …

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab – صد و سی اسلاید


پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab ☺ این زبان autocomplete است. یعنی با تایپ قسمتی از دستور و استفاده از کلید tab می‌توان دستور مورد نظر را انتخاب و کامل نمود. ☺ توابع را در این زبان به دو طریق Script و  Function می‌توان نوشت. edit test1.m ☺ دقت کنید با قرار دادن مقدار جدید در یک متغیر مقدار قبلی پاک خواهد شد. ☺ دقت کنید در یک خط می‌توان چندین فرمان را با هم اجرا کرد. فقط کافی است فرمان‌ها را با کاما یا با سمیکلن از هم جدا کرد. ☺ دقت کنید هرگاه نتیجه‌ی محاسبات در متغیری قرار داده نشود، نتیجه در متغیر ans قرار می‌گیرد.       ☺ از کلیدهای جهت‌نمای بالا و پایین می‌توان دستورات بعدی و قبلی را آورد. ☺ اگر بر روی یک دستور در قسمت History   کلیک کنید آن دستور مجددا اجرا می‌شود. ☺ برای توقف اجرای یک برنامه می‌توان از کلید ترکیبی CTRL+C یا در ب …

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab – صد و سی اسلاید


پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab ☺ این زبان autocomplete است. یعنی با تایپ قسمتی از دستور و استفاده از کلید tab می‌توان دستور مورد نظر را انتخاب و کامل نمود. ☺ توابع را در این زبان به دو طریق Script و  Function می‌توان نوشت. edit test1.m ☺ دقت کنید با قرار دادن مقدار جدید در یک متغیر مقدار قبلی پاک خواهد شد. ☺ دقت کنید در یک خط می‌توان چندین فرمان را با هم اجرا کرد. فقط کافی است فرمان‌ها را با کاما یا با سمیکلن از هم جدا کرد. ☺ دقت کنید هرگاه نتیجه‌ی محاسبات در متغیری قرار داده نشود، نتیجه در متغیر ans قرار می‌گیرد.       ☺ از کلیدهای جهت‌نمای بالا و پایین می‌توان دستورات بعدی و قبلی را آورد. ☺ اگر بر روی یک دستور در قسمت History   کلیک کنید آن دستور مجددا اجرا می‌شود. ☺ برای توقف اجرای یک برنامه می‌توان از کلید ترکیبی CTRL+C یا در ب …

فنی و مهندسی

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.