پاورپوینت برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف

برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۱۳           بخشی از متن استقرار مدل تعالی سازمانی شرکت فـولاد آذربایجـان به منظـور شرکت در فرآینـد جایـزه ملی بهـره وری و تعالی سازمانی و در سطح اهتمام به تعالی اولین خـودارزیابـی را در سـال ۱۳۸۳ به روش پرسش‌نامه ۵۰ سؤالی با کمک مشاور ( شرکت مهندسی، مشاوره و آموزشی تدبیر گستر سامانه ) انجام داد و لیکن به دلایل شروع حرکت، ناکافی بودن آموزش ها و کم بودن مشارکت ها هیچگونه دستاوردی حاصل نگردید. در سال ۸۴ شرکت فولاد آذربایجان با انجام پروژه‌های بهبود سال ۸۳ مجدداً در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و در سطح اهتمام به تعالی شرکت نمود ولـی از آنجـائیکه تنها به انجام پروژه‌های بهبود سال ۸۳ و ارسال اظهار نامه بسنده کرده بود بدلایل عدم برگزاری مداوم آموزش ها ، عدم انجام مجدد خود ارزیابی و دست یابی به پروژه های بهبود جدید در این دوره نیز هیچگونه نشانی دریافت نکرد.   …

پاورپوینت برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف

برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۱۳           بخشی از متن استقرار مدل تعالی سازمانی شرکت فـولاد آذربایجـان به منظـور شرکت در فرآینـد جایـزه ملی بهـره وری و تعالی سازمانی و در سطح اهتمام به تعالی اولین خـودارزیابـی را در سـال ۱۳۸۳ به روش پرسش‌نامه ۵۰ سؤالی با کمک مشاور ( شرکت مهندسی، مشاوره و آموزشی تدبیر گستر سامانه ) انجام داد و لیکن به دلایل شروع حرکت، ناکافی بودن آموزش ها و کم بودن مشارکت ها هیچگونه دستاوردی حاصل نگردید. در سال ۸۴ شرکت فولاد آذربایجان با انجام پروژه‌های بهبود سال ۸۳ مجدداً در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و در سطح اهتمام به تعالی شرکت نمود ولـی از آنجـائیکه تنها به انجام پروژه‌های بهبود سال ۸۳ و ارسال اظهار نامه بسنده کرده بود بدلایل عدم برگزاری مداوم آموزش ها ، عدم انجام مجدد خود ارزیابی و دست یابی به پروژه های بهبود جدید در این دوره نیز هیچگونه نشانی دریافت نکرد.   …

پاورپوینت برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف

برنامه های مصوب ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوی مصرف فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۱۳           بخشی از متن استقرار مدل تعالی سازمانی شرکت فـولاد آذربایجـان به منظـور شرکت در فرآینـد جایـزه ملی بهـره وری و تعالی سازمانی و در سطح اهتمام به تعالی اولین خـودارزیابـی را در سـال ۱۳۸۳ به روش پرسش‌نامه ۵۰ سؤالی با کمک مشاور ( شرکت مهندسی، مشاوره و آموزشی تدبیر گستر سامانه ) انجام داد و لیکن به دلایل شروع حرکت، ناکافی بودن آموزش ها و کم بودن مشارکت ها هیچگونه دستاوردی حاصل نگردید. در سال ۸۴ شرکت فولاد آذربایجان با انجام پروژه‌های بهبود سال ۸۳ مجدداً در فرآیند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و در سطح اهتمام به تعالی شرکت نمود ولـی از آنجـائیکه تنها به انجام پروژه‌های بهبود سال ۸۳ و ارسال اظهار نامه بسنده کرده بود بدلایل عدم برگزاری مداوم آموزش ها ، عدم انجام مجدد خود ارزیابی و دست یابی به پروژه های بهبود جدید در این دوره نیز هیچگونه نشانی دریافت نکرد.   …

عمومی و آزاد

برنامه , مصوب, ارتقا ,بهره وری , اصلاح ,الگوی,مصرف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.