پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود )

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود )

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود )


پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود ) ۱۱۷ اسلاید     مقدمه     مراحل بهسازی      1- برداشتهای اولیه      2-جمع آوری اطلاعات      3-ارزیابی وضعیت موجود      4-ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی      5-تهیه اطلاعات تفصیلی     5-1-مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)     5-2-تهیه نقشه های وضع موجود     6-ارائه گزارش آسیب پذیری کمی      7- روشهای عمومی بهسازی      8-انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی      9-برآورد     10-توجیه اقتصادی     11-تهیه مشخصات فنی     12-اسناد مناقصه     اهداف بهسازی     1- بهسازی مبنا     2- بهسازی مطلوب     3- بهسازی ویژه     4- بهسازی محدود     5- بهسازی موضع …

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود )


پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود ) ۱۱۷ اسلاید     مقدمه     مراحل بهسازی      1- برداشتهای اولیه      2-جمع آوری اطلاعات      3-ارزیابی وضعیت موجود      4-ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی      5-تهیه اطلاعات تفصیلی     5-1-مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)     5-2-تهیه نقشه های وضع موجود     6-ارائه گزارش آسیب پذیری کمی      7- روشهای عمومی بهسازی      8-انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی      9-برآورد     10-توجیه اقتصادی     11-تهیه مشخصات فنی     12-اسناد مناقصه     اهداف بهسازی     1- بهسازی مبنا     2- بهسازی مطلوب     3- بهسازی ویژه     4- بهسازی محدود     5- بهسازی موضع …

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود )


پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود ) ۱۱۷ اسلاید     مقدمه     مراحل بهسازی      1- برداشتهای اولیه      2-جمع آوری اطلاعات      3-ارزیابی وضعیت موجود      4-ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی      5-تهیه اطلاعات تفصیلی     5-1-مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)     5-2-تهیه نقشه های وضع موجود     6-ارائه گزارش آسیب پذیری کمی      7- روشهای عمومی بهسازی      8-انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی      9-برآورد     10-توجیه اقتصادی     11-تهیه مشخصات فنی     12-اسناد مناقصه     اهداف بهسازی     1- بهسازی مبنا     2- بهسازی مطلوب     3- بهسازی ویژه     4- بهسازی محدود     5- بهسازی موضع …

فنی و مهندسی

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.