پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری

پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری

پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری


  پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری    107اسلاید   بیماریهای قلبی -عروقی — بیماریهای قلبی علت اصلی مرگ زنان ۲۵تا۴۴ساله هستند و در ۱%حاملگیها دیده میشوند. — مهمترین مسئله فیزیولوژیک در زنان حامله ،افزایش برون ده قلب به میزان ۵۰% در دوران حاملگی است.تقریبا نیمی از این افزایش در ۸ هفته اول رخ میدهد و در میانه حاملگی به اوج خود می رسد. — عوارض بیماریهای قلبی در حوالی زایمان و تا ۲۴ ساعت پس از آن به علت افزایش حجم خون مادر ،ناشی از برداشته شدن فشار رحم از روی عروق و برگشت خون جفت به داخل عروق و افزایش پیش بار قلب ،بیشتر است.   تشخیص بیماری های قلبی — سازگاریهای فیزیولوژیک حاملگی طبیعی تشخیص بیماری قلبی را با مشکل مواجه می کنند. — سوفلهای عملکردی سیستولی قلب شایع هستند. — تلاش تنفسی تشدید می شود و گاهی به صورت تنگی نفس بروز میکند. — ادم اندامهای تحتانی بعد از اواسط حاملگی شایع است. — خستگی وعدم تحمل فعالیت در اکثر زنان حامله رخ میدهد. — با بالا رفتن دیافراگم در مراحل پیشرفته حاملگی ،در  ECG محور قلب به طور متوسط ۱۵ درجه به سمت چپ ا …

پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری


  پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری    107اسلاید   بیماریهای قلبی -عروقی — بیماریهای قلبی علت اصلی مرگ زنان ۲۵تا۴۴ساله هستند و در ۱%حاملگیها دیده میشوند. — مهمترین مسئله فیزیولوژیک در زنان حامله ،افزایش برون ده قلب به میزان ۵۰% در دوران حاملگی است.تقریبا نیمی از این افزایش در ۸ هفته اول رخ میدهد و در میانه حاملگی به اوج خود می رسد. — عوارض بیماریهای قلبی در حوالی زایمان و تا ۲۴ ساعت پس از آن به علت افزایش حجم خون مادر ،ناشی از برداشته شدن فشار رحم از روی عروق و برگشت خون جفت به داخل عروق و افزایش پیش بار قلب ،بیشتر است.   تشخیص بیماری های قلبی — سازگاریهای فیزیولوژیک حاملگی طبیعی تشخیص بیماری قلبی را با مشکل مواجه می کنند. — سوفلهای عملکردی سیستولی قلب شایع هستند. — تلاش تنفسی تشدید می شود و گاهی به صورت تنگی نفس بروز میکند. — ادم اندامهای تحتانی بعد از اواسط حاملگی شایع است. — خستگی وعدم تحمل فعالیت در اکثر زنان حامله رخ میدهد. — با بالا رفتن دیافراگم در مراحل پیشرفته حاملگی ،در  ECG محور قلب به طور متوسط ۱۵ درجه به سمت چپ ا …

پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری


  پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری    107اسلاید   بیماریهای قلبی -عروقی — بیماریهای قلبی علت اصلی مرگ زنان ۲۵تا۴۴ساله هستند و در ۱%حاملگیها دیده میشوند. — مهمترین مسئله فیزیولوژیک در زنان حامله ،افزایش برون ده قلب به میزان ۵۰% در دوران حاملگی است.تقریبا نیمی از این افزایش در ۸ هفته اول رخ میدهد و در میانه حاملگی به اوج خود می رسد. — عوارض بیماریهای قلبی در حوالی زایمان و تا ۲۴ ساعت پس از آن به علت افزایش حجم خون مادر ،ناشی از برداشته شدن فشار رحم از روی عروق و برگشت خون جفت به داخل عروق و افزایش پیش بار قلب ،بیشتر است.   تشخیص بیماری های قلبی — سازگاریهای فیزیولوژیک حاملگی طبیعی تشخیص بیماری قلبی را با مشکل مواجه می کنند. — سوفلهای عملکردی سیستولی قلب شایع هستند. — تلاش تنفسی تشدید می شود و گاهی به صورت تنگی نفس بروز میکند. — ادم اندامهای تحتانی بعد از اواسط حاملگی شایع است. — خستگی وعدم تحمل فعالیت در اکثر زنان حامله رخ میدهد. — با بالا رفتن دیافراگم در مراحل پیشرفته حاملگی ،در  ECG محور قلب به طور متوسط ۱۵ درجه به سمت چپ ا …

علوم پزشکی

پاورپوینت بیماریهای داخلی بارداری ,پاورپوینت جراحی در بارداری پاورپوینت بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.