پاورپوینت بیماری سل

پاورپوینت بیماری سل

پاورپوینت بیماری سل


پاورپوینت بیماری سل   47اسلاید بیماری سل یک بیماری عفونی است که توسط مایکوباکتریوم توبرکلوز(گاها مایکوباکتریوم بویس یا افریکانوم) ایجاد میشود. این ارگانیسم همچنین به عنوان اسید فاست(  AFB)  نیز گفته میشود چراکه در رنگ آمیزی با اسیدالکل ماده رنگی دیواره باکتری باقی مانده و میکروب به رنگ قرمز دیده میشود   —این میکروب بسته به PH ،فشار اکسیژن و دیگر ویژگیهای محلی از بدن که در آن قرار میگیرد میتواند از سرعت رشد متفاوتی برخوردار باشد و لذا همزمان جمعیتهای میکروبی با رفتارهای تکثیری مختلف را ایجاد میکند و در نتیجه هر گروه جمعیتی از یک نوع دارو بهتر تاثیر میپذیرد و این دلیل درمان چند داروئی ضد سل است عفونت سل و بیماری سل —عفونت سل یا آلودگی به میکروب سل زمانی است که فرد باسیل سل را در بدنش حمل میکند اما تعداد باکتریها کم بوده و درحالت خفته قرار داشته و تحت کنترل سیستم ایمنی بدن بوده و باعث بیماری نمیشوند و بسیاری از مردم جهان به این عفونت دچار بوده و در عین حال سالم هستند. —بیماری سل حالتی است که در آن یک یا چند ارگان بدن بیمار شده وعلائم بیماری ظاهر میشود بدلیل این …

پاورپوینت بیماری سل


پاورپوینت بیماری سل   47اسلاید بیماری سل یک بیماری عفونی است که توسط مایکوباکتریوم توبرکلوز(گاها مایکوباکتریوم بویس یا افریکانوم) ایجاد میشود. این ارگانیسم همچنین به عنوان اسید فاست(  AFB)  نیز گفته میشود چراکه در رنگ آمیزی با اسیدالکل ماده رنگی دیواره باکتری باقی مانده و میکروب به رنگ قرمز دیده میشود   —این میکروب بسته به PH ،فشار اکسیژن و دیگر ویژگیهای محلی از بدن که در آن قرار میگیرد میتواند از سرعت رشد متفاوتی برخوردار باشد و لذا همزمان جمعیتهای میکروبی با رفتارهای تکثیری مختلف را ایجاد میکند و در نتیجه هر گروه جمعیتی از یک نوع دارو بهتر تاثیر میپذیرد و این دلیل درمان چند داروئی ضد سل است عفونت سل و بیماری سل —عفونت سل یا آلودگی به میکروب سل زمانی است که فرد باسیل سل را در بدنش حمل میکند اما تعداد باکتریها کم بوده و درحالت خفته قرار داشته و تحت کنترل سیستم ایمنی بدن بوده و باعث بیماری نمیشوند و بسیاری از مردم جهان به این عفونت دچار بوده و در عین حال سالم هستند. —بیماری سل حالتی است که در آن یک یا چند ارگان بدن بیمار شده وعلائم بیماری ظاهر میشود بدلیل این …

پاورپوینت بیماری سل


پاورپوینت بیماری سل   47اسلاید بیماری سل یک بیماری عفونی است که توسط مایکوباکتریوم توبرکلوز(گاها مایکوباکتریوم بویس یا افریکانوم) ایجاد میشود. این ارگانیسم همچنین به عنوان اسید فاست(  AFB)  نیز گفته میشود چراکه در رنگ آمیزی با اسیدالکل ماده رنگی دیواره باکتری باقی مانده و میکروب به رنگ قرمز دیده میشود   —این میکروب بسته به PH ،فشار اکسیژن و دیگر ویژگیهای محلی از بدن که در آن قرار میگیرد میتواند از سرعت رشد متفاوتی برخوردار باشد و لذا همزمان جمعیتهای میکروبی با رفتارهای تکثیری مختلف را ایجاد میکند و در نتیجه هر گروه جمعیتی از یک نوع دارو بهتر تاثیر میپذیرد و این دلیل درمان چند داروئی ضد سل است عفونت سل و بیماری سل —عفونت سل یا آلودگی به میکروب سل زمانی است که فرد باسیل سل را در بدنش حمل میکند اما تعداد باکتریها کم بوده و درحالت خفته قرار داشته و تحت کنترل سیستم ایمنی بدن بوده و باعث بیماری نمیشوند و بسیاری از مردم جهان به این عفونت دچار بوده و در عین حال سالم هستند. —بیماری سل حالتی است که در آن یک یا چند ارگان بدن بیمار شده وعلائم بیماری ظاهر میشود بدلیل این …

علوم پزشکی

پاورپوینت بیماری سل,پاورپوینت سل,پاورپوینت درمورد بیماری سل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.