پاورپوینت تأثیرریسپریدون بر نشانه های شناختی اسکیزوفرنیا، مقایسه ای با هالوپریدول

پاورپوینت تأثیرریسپریدون بر نشانه های شناختی اسکیزوفرنیا، مقایسه ای با هالوپریدول

پاورپوینت تأثیرریسپریدون بر نشانه های شناختی اسکیزوفرنیا، مقایسه ای با هالوپریدول   63 اسلاید کلیات و پیشینه تحقیق   در اواخر قرن نوزدهم روانپزشکان مختلف نظیر گریزینگر، بندیکت مورل(۱۸۶۰)، اوالد هکر(۱۸۷۱)، کارل لودویگ کالبام(۱۸۷۴) و … بر اساس علایم و سیر بیماری تعاریفی را برای اختلالی با ماهیت واحد ارائه دادند و نامهای مختلفی نیز برای آن پیشنهاد نمودند.     امیل کرپلین(۱۹۱۹) :     « مجموعه ای از حالاتی که شایعترین ویژگی آن ازهم پاشیدگی غریب روابط درون روانی شخصیت روانی است. آثار این تخریب در زمینه های هیجانی و ارادی زندگی روانی بارز است »   نشانگان بالینی که ابعاد مختلفی از وضعیت روانی بیماران را در هیجانات، ادراکات، شکل و محتوای تفکر ، حسیات و شناخت درگیر می کند . هر چند این بیماران واجد نشانه هایی هستند که آنها را از سایر اشکال اختلالات عمده روانی (مثل اختلالات عاطفی و روانپریشیهای سمی ) تمیز می دهد ، بیش از یک بیماری نهادینه واحد در این مجموعه بالینی و در غالب این نشانگان قرار      &nb …

پاورپوینت تأثیرریسپریدون بر نشانه های شناختی اسکیزوفرنیا، مقایسه ای با هالوپریدول   63 اسلاید کلیات و پیشینه تحقیق   در اواخر قرن نوزدهم روانپزشکان مختلف نظیر گریزینگر، بندیکت مورل(۱۸۶۰)، اوالد هکر(۱۸۷۱)، کارل لودویگ کالبام(۱۸۷۴) و … بر اساس علایم و سیر بیماری تعاریفی را برای اختلالی با ماهیت واحد ارائه دادند و نامهای مختلفی نیز برای آن پیشنهاد نمودند.     امیل کرپلین(۱۹۱۹) :     « مجموعه ای از حالاتی که شایعترین ویژگی آن ازهم پاشیدگی غریب روابط درون روانی شخصیت روانی است. آثار این تخریب در زمینه های هیجانی و ارادی زندگی روانی بارز است »   نشانگان بالینی که ابعاد مختلفی از وضعیت روانی بیماران را در هیجانات، ادراکات، شکل و محتوای تفکر ، حسیات و شناخت درگیر می کند . هر چند این بیماران واجد نشانه هایی هستند که آنها را از سایر اشکال اختلالات عمده روانی (مثل اختلالات عاطفی و روانپریشیهای سمی ) تمیز می دهد ، بیش از یک بیماری نهادینه واحد در این مجموعه بالینی و در غالب این نشانگان قرار      &nb …

پاورپوینت تأثیرریسپریدون بر نشانه های شناختی اسکیزوفرنیا، مقایسه ای با هالوپریدول   63 اسلاید کلیات و پیشینه تحقیق   در اواخر قرن نوزدهم روانپزشکان مختلف نظیر گریزینگر، بندیکت مورل(۱۸۶۰)، اوالد هکر(۱۸۷۱)، کارل لودویگ کالبام(۱۸۷۴) و … بر اساس علایم و سیر بیماری تعاریفی را برای اختلالی با ماهیت واحد ارائه دادند و نامهای مختلفی نیز برای آن پیشنهاد نمودند.     امیل کرپلین(۱۹۱۹) :     « مجموعه ای از حالاتی که شایعترین ویژگی آن ازهم پاشیدگی غریب روابط درون روانی شخصیت روانی است. آثار این تخریب در زمینه های هیجانی و ارادی زندگی روانی بارز است »   نشانگان بالینی که ابعاد مختلفی از وضعیت روانی بیماران را در هیجانات، ادراکات، شکل و محتوای تفکر ، حسیات و شناخت درگیر می کند . هر چند این بیماران واجد نشانه هایی هستند که آنها را از سایر اشکال اختلالات عمده روانی (مثل اختلالات عاطفی و روانپریشیهای سمی ) تمیز می دهد ، بیش از یک بیماری نهادینه واحد در این مجموعه بالینی و در غالب این نشانگان قرار      &nb …

علوم پزشکی

پاورپوینت ریسپریدون,پاورپوینت تأثیرریسپریدون بر نشانه های شناختی اسکیزوفرنیا, مقایسه ای با هالوپریدول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.