پاورپوینت تهویه مکانیکی(موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور)

پاورپوینت تهویه مکانیکی(موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور)

پاورپوینت تهویه مکانیکی(موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور) ۱۷اسلاید موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور   A – دپرسیون مرکز تنفسی در CNS در اثر مصرف نارکوتیکها، CVA ، افزایش ICP ، و ….   B – کاهش ICP  از طریق هیپرونتیله کردن   C – هایپوکسی مقاوم به درمان و وجود شنت ریوی   D – درمان کمکی نارسایی حاد تنفسی در جهت پیشگیری ازخسته شدن عضلات تنفس   E – اختلال در حرکات قفسه سینه بواسطه اختلال در عضلات تنفس (گلین باره)   F – Flail,chest   G – 24 ساعت در جراحی قلب باز   انواع ونتیلاتورها   A – non Invasive (فشار منفی) :      ایجاد فشار منفی بهنگام دم و انجام عمل دم         B – Invasive (فشار مثبت) : کمپر سور ، میکروپروسسور   – تقسیم بندی ونتیلاتورهای فشار مثبت:  بر اساس مکانیزم ختم دم و شروع بازدم   ۱- ونتیلاتورهای با فشار ثابت  ۲- ونتیلاتور با حجم ثابت  ۳- ونتیلاتورهای با زمان ثابت     …

 

پاورپوینت تهویه مکانیکی(موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور) ۱۷اسلاید موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور   A – دپرسیون مرکز تنفسی در CNS در اثر مصرف نارکوتیکها، CVA ، افزایش ICP ، و ….   B – کاهش ICP  از طریق هیپرونتیله کردن   C – هایپوکسی مقاوم به درمان و وجود شنت ریوی   D – درمان کمکی نارسایی حاد تنفسی در جهت پیشگیری ازخسته شدن عضلات تنفس   E – اختلال در حرکات قفسه سینه بواسطه اختلال در عضلات تنفس (گلین باره)   F – Flail,chest   G – 24 ساعت در جراحی قلب باز   انواع ونتیلاتورها   A – non Invasive (فشار منفی) :      ایجاد فشار منفی بهنگام دم و انجام عمل دم         B – Invasive (فشار مثبت) : کمپر سور ، میکروپروسسور   – تقسیم بندی ونتیلاتورهای فشار مثبت:  بر اساس مکانیزم ختم دم و شروع بازدم   ۱- ونتیلاتورهای با فشار ثابت  ۲- ونتیلاتور با حجم ثابت  ۳- ونتیلاتورهای با زمان ثابت     …

 

پاورپوینت تهویه مکانیکی(موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور) ۱۷اسلاید موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور   A – دپرسیون مرکز تنفسی در CNS در اثر مصرف نارکوتیکها، CVA ، افزایش ICP ، و ….   B – کاهش ICP  از طریق هیپرونتیله کردن   C – هایپوکسی مقاوم به درمان و وجود شنت ریوی   D – درمان کمکی نارسایی حاد تنفسی در جهت پیشگیری ازخسته شدن عضلات تنفس   E – اختلال در حرکات قفسه سینه بواسطه اختلال در عضلات تنفس (گلین باره)   F – Flail,chest   G – 24 ساعت در جراحی قلب باز   انواع ونتیلاتورها   A – non Invasive (فشار منفی) :      ایجاد فشار منفی بهنگام دم و انجام عمل دم         B – Invasive (فشار مثبت) : کمپر سور ، میکروپروسسور   – تقسیم بندی ونتیلاتورهای فشار مثبت:  بر اساس مکانیزم ختم دم و شروع بازدم   ۱- ونتیلاتورهای با فشار ثابت  ۲- ونتیلاتور با حجم ثابت  ۳- ونتیلاتورهای با زمان ثابت     …

 

علوم پزشکی

پاورپوینت تهویه مکانیکی,پاورپوینت موارد استفاده بالینی از ونتیلاتور