پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری

پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری       23اسلاید همراه باتصویر    انداز گیری دز بیمار به طور مستقیم به ندرت امکان پذیر میباشد. در نتیجه توزیع دز از مقادیر اندازه گیری شده در فانتوم معادل بافت به دست می آید.این محاسبات برای حجمهای بزرگ با شرایط پراکندگی  کامل (؟) به دست می آید. فانتوم ها اندازه گیری دز معمولا در فانتوم آب صورت میگیرد: مزایا:  در دسترس بودن ، شبیه به بافت نرم معایب: اتاقکهای یونش باید ضد آب باشند. – برای مواردی که دزیمتر  را نمی توان در آب قرار داد فانتومهای معادل آب ساخته شده  اند. به دلیل غالب بودن کامپتون  در مگا ولتاژ این فانتوم  باید ”چگالی الکترونی“ معادل بافت داشته باشد.  فرمول چگالی الکترونی : جدول ۱-۹: لوسایت و پلی استرین مرسومترین مواد برای فانتوم میباشد.                           &nb …

پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری       23اسلاید همراه باتصویر    انداز گیری دز بیمار به طور مستقیم به ندرت امکان پذیر میباشد. در نتیجه توزیع دز از مقادیر اندازه گیری شده در فانتوم معادل بافت به دست می آید.این محاسبات برای حجمهای بزرگ با شرایط پراکندگی  کامل (؟) به دست می آید. فانتوم ها اندازه گیری دز معمولا در فانتوم آب صورت میگیرد: مزایا:  در دسترس بودن ، شبیه به بافت نرم معایب: اتاقکهای یونش باید ضد آب باشند. – برای مواردی که دزیمتر  را نمی توان در آب قرار داد فانتومهای معادل آب ساخته شده  اند. به دلیل غالب بودن کامپتون  در مگا ولتاژ این فانتوم  باید ”چگالی الکترونی“ معادل بافت داشته باشد.  فرمول چگالی الکترونی : جدول ۱-۹: لوسایت و پلی استرین مرسومترین مواد برای فانتوم میباشد.                           &nb …

پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده تدریس فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری       23اسلاید همراه باتصویر    انداز گیری دز بیمار به طور مستقیم به ندرت امکان پذیر میباشد. در نتیجه توزیع دز از مقادیر اندازه گیری شده در فانتوم معادل بافت به دست می آید.این محاسبات برای حجمهای بزرگ با شرایط پراکندگی  کامل (؟) به دست می آید. فانتوم ها اندازه گیری دز معمولا در فانتوم آب صورت میگیرد: مزایا:  در دسترس بودن ، شبیه به بافت نرم معایب: اتاقکهای یونش باید ضد آب باشند. – برای مواردی که دزیمتر  را نمی توان در آب قرار داد فانتومهای معادل آب ساخته شده  اند. به دلیل غالب بودن کامپتون  در مگا ولتاژ این فانتوم  باید ”چگالی الکترونی“ معادل بافت داشته باشد.  فرمول چگالی الکترونی : جدول ۱-۹: لوسایت و پلی استرین مرسومترین مواد برای فانتوم میباشد.                           &nb …

علوم پزشکی

پاورپوینت توزیع دز وارزیابی پرتو پراکنده,پاورپوینت فصل۸ فیزیک پرتو درمانی خان,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.