پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعی

پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعی


پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعی موضوع تهویه مکانیکی یا مصنوعی زمانیکه فرد نتواند خود به خود تنفس راانجام دهد از دستگاه ونتیلاتور یا تهویه مصنوعی استفاده می شود. موارد استفاده بالینی ۱- دپرسیون مرکز تنفسی در CNS به دنبال مصرف بی رویه داروهای تضعیف کننده CNS مثل نارکوتیکها و آرامبخشها یا به دنبال CVA   و یا افزایشICP. ۲- هیپوکسی مقاوم به درمان ۳- فلج یا ضعف شدید عضلات تنفسی مثل میاستنی گراوز ،پولیومیلیت،گیلن باره. ۴- اختلالات ریه و راههای هوائی مثل پنومونی و Flail chest ۶- بعد از اعمال جراحی قلب باز ۷- درمان کمکی در بیماریهای حاد تنفسی مثل ARDS معیارهای استفاده از ونتیلاتور علیرغم تجویز اکسیژن : ۱- pao2<50  ۳-PH<7/25 ۲- paco2>50  ۴- RR>35 وظرفیت حیاتی کمتر از ۲ برابر حجم جاری باشد. پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعیانواع بنت ونتیلاتورهای با فشار منفی زمانی استفاده می شوند که مشکل در ریه بیمار نیست مثلا در اختلالات عصبی عضلانی یا دیافراگم مثل پولیومیلیت،آسیبهای نخاعی و یا در دپرسیون مرکز تنفسی به دنبال خونر …


پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعی موضوع تهویه مکانیکی یا مصنوعی زمانیکه فرد نتواند خود به خود تنفس راانجام دهد از دستگاه ونتیلاتور یا تهویه مصنوعی استفاده می شود. موارد استفاده بالینی ۱- دپرسیون مرکز تنفسی در CNS به دنبال مصرف بی رویه داروهای تضعیف کننده CNS مثل نارکوتیکها و آرامبخشها یا به دنبال CVA   و یا افزایشICP. ۲- هیپوکسی مقاوم به درمان ۳- فلج یا ضعف شدید عضلات تنفسی مثل میاستنی گراوز ،پولیومیلیت،گیلن باره. ۴- اختلالات ریه و راههای هوائی مثل پنومونی و Flail chest ۶- بعد از اعمال جراحی قلب باز ۷- درمان کمکی در بیماریهای حاد تنفسی مثل ARDS معیارهای استفاده از ونتیلاتور علیرغم تجویز اکسیژن : ۱- pao2<50  ۳-PH<7/25 ۲- paco2>50  ۴- RR>35 وظرفیت حیاتی کمتر از ۲ برابر حجم جاری باشد. پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعیانواع بنت ونتیلاتورهای با فشار منفی زمانی استفاده می شوند که مشکل در ریه بیمار نیست مثلا در اختلالات عصبی عضلانی یا دیافراگم مثل پولیومیلیت،آسیبهای نخاعی و یا در دپرسیون مرکز تنفسی به دنبال خونر …


پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعی موضوع تهویه مکانیکی یا مصنوعی زمانیکه فرد نتواند خود به خود تنفس راانجام دهد از دستگاه ونتیلاتور یا تهویه مصنوعی استفاده می شود. موارد استفاده بالینی ۱- دپرسیون مرکز تنفسی در CNS به دنبال مصرف بی رویه داروهای تضعیف کننده CNS مثل نارکوتیکها و آرامبخشها یا به دنبال CVA   و یا افزایشICP. ۲- هیپوکسی مقاوم به درمان ۳- فلج یا ضعف شدید عضلات تنفسی مثل میاستنی گراوز ،پولیومیلیت،گیلن باره. ۴- اختلالات ریه و راههای هوائی مثل پنومونی و Flail chest ۶- بعد از اعمال جراحی قلب باز ۷- درمان کمکی در بیماریهای حاد تنفسی مثل ARDS معیارهای استفاده از ونتیلاتور علیرغم تجویز اکسیژن : ۱- pao2<50  ۳-PH<7/25 ۲- paco2>50  ۴- RR>35 وظرفیت حیاتی کمتر از ۲ برابر حجم جاری باشد. پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعیانواع بنت ونتیلاتورهای با فشار منفی زمانی استفاده می شوند که مشکل در ریه بیمار نیست مثلا در اختلالات عصبی عضلانی یا دیافراگم مثل پولیومیلیت،آسیبهای نخاعی و یا در دپرسیون مرکز تنفسی به دنبال خونر …

عمومی و آزاد

پاورپوینت دانلود تهویه مکانیکی یا مصنوعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.