پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار – ۳۷ اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار – ۳۷ اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار – ۳۷ اسلاید


پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نقش بخش مالی در اقتصاد   —    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی —     کشف (تعیین) قیمت سرمایه و وجوه —     انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات —     تسهیل دادو ستد —     توزیع ریسک     نحوه انتقال پس اندازها و تبدیل آنها به سرمایه گذاری:   üانتقال مستقیم وجوه از سوی پس اندازکنندگان به شکل اعطای وامهای بلندمدت (خرید اوراق قرضه) یا مشارکت در سرمایه گذاری (خرید سهام) üانتقال غیرمستقیم وجوه، از طریق واسطه های مالی                     فرآیند کشف قیمت     بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه …

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار – ۳۷ اسلاید


پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نقش بخش مالی در اقتصاد   —    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی —     کشف (تعیین) قیمت سرمایه و وجوه —     انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات —     تسهیل دادو ستد —     توزیع ریسک     نحوه انتقال پس اندازها و تبدیل آنها به سرمایه گذاری:   üانتقال مستقیم وجوه از سوی پس اندازکنندگان به شکل اعطای وامهای بلندمدت (خرید اوراق قرضه) یا مشارکت در سرمایه گذاری (خرید سهام) üانتقال غیرمستقیم وجوه، از طریق واسطه های مالی                     فرآیند کشف قیمت     بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه …

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار – ۳۷ اسلاید


پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نقش بخش مالی در اقتصاد   —    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی —     کشف (تعیین) قیمت سرمایه و وجوه —     انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات —     تسهیل دادو ستد —     توزیع ریسک     نحوه انتقال پس اندازها و تبدیل آنها به سرمایه گذاری:   üانتقال مستقیم وجوه از سوی پس اندازکنندگان به شکل اعطای وامهای بلندمدت (خرید اوراق قرضه) یا مشارکت در سرمایه گذاری (خرید سهام) üانتقال غیرمستقیم وجوه، از طریق واسطه های مالی                     فرآیند کشف قیمت     بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه …

علوم انسانی

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.